Blwyddyn y Mwnci i Blant: Nodweddion, Personoliaeth a Nodweddion Mwnci Sidydd Tsieineaidd

Blwyddyn y Mwnci yn Sidydd Tsieineaidd i Blant 1280x960

Blwyddyn y Mwnci i Blant:
Nodweddion, Personoliaeth a Nodweddion Pwnc Mwnci Sidydd TsieineaiddPan fydd y nawfed arwydd yn y Sidydd Anifeiliaid Tsieineaidd yn rholio o gwmpas, paratowch ar gyfer rhai shenanigans, direidi a hiwmor ystyrlon yn y plant hynny. Mae Blwyddyn y Mwnci bron mor anrhagweladwy â'r creadur chwilfrydig sy'n dwyn ei enw. Mae plant mwnci yn glyfar, yn glyfar ac yn addawol yn ôl traddodiad Tsieineaidd. Serch hynny, mae'r rhai ifanc hyn yn sicr yn caru pranc da, gan roi blynyddoedd Mwnci yng nghategori'r Trickster.

Mae Blwyddyn y Mwnci yn ardderchog ar gyfer canolbwyntio datblygiad deallusol eich plentyn sydd, yn ei dro, yn cefnogi nodau personol. Amlochredd yw enw'r gêm ym mlwyddyn Monkey, ynghyd â gonestrwydd esgyrn noeth. Y prif rybudd gyda phlant a anwyd ym Mlwyddyn y Mwnci Tsieineaidd yw y gall eu hegni impetuous ddod yn drahaus yn lle brwdfrydig. Dylai ychydig o arweiniad cymdeithasol gan mam a dad yma helpu.Mae Blwyddyn Anifeiliaid y Mwnci Tsieineaidd wedi dirgrynu sydd wir yn creu creadigrwydd plentyn. Mae prosiectau dyfeisgar, o'u dewis yn ddoeth, fel arfer yn dod allan yn rhyfeddol. Mae'r plentyn Mwnci yn llawn sbwnc ac egni. Maent wrth eu bodd yn chwarae ac yn edrych ymlaen yn wirioneddol at unrhyw bartïon cymdeithasol y cânt eu gwahodd iddynt. Fel unrhyw Fwnci Sidydd Tsieineaidd, mae'ch plentyn yn hoffi siglo o goesau coed ac eraill gymryd rhan mewn gweithgareddau bywiog eraill a allai eu glanio gyda mwy nag un crafiad. Mae'r tueddiad hwn weithiau'n denu cyfoedion sy'n chwilio am ychydig o noethni. Anaml y mae eich Mwnci yn sbeitlyd, serch hynny. Mae ganddyn nhw feddwl craff ac maen nhw'n gwybod sut i wrando ar syniadau a chyfarwyddyd. Daw’r ddawn hon o’r egni yn Arwydd Anifeiliaid y Mwnci sy’n amlygu mewn syched plentyn am wybodaeth amrywiol y maent yn ei defnyddio i greu argraff ar deulu a ffrindiau.

dyn sgorpio gemini menyw yn y gwelyMae eich plentyn Mwnci yn llawn swyn, agweddau cadarnhaol a dawn ddramatig. Maent bob amser yn ceisio beth sy'n eu gwneud yn hapus ac yn teimlo'n rhyddhaol. Pan fydd plant a anwyd ym Mwnci yn glanio mewn trafferthion maent yn aml yn siarad eu ffordd allan ohono gyda thynnu coes glyfar. Mae rhieni'n cael eu herio gan y plentyn hwn yn yr ystyr eu bod eisiau gwneud 10 peth ar unwaith, a rhoi cynnig ar bopeth newydd. Gemau newydd, bwydydd newydd, pynciau newydd - mae pob un yn apelio at blant a anwyd ym Mlwyddyn y Mwnci Tsieineaidd.

Mae ysgrifau Tsieineaidd ar Arwydd Mwnci Anifeiliaid yn dweud wrthym fod gan y llanciau hyn dafodau miniog neu weithredu heb feddwl. Mae hyn yn golygu y gallent brifo ffrind annwyl heb hyd yn oed ei wybod. Yn waeth, mae'n anodd i Fwnci gyfaddef pan maen nhw wedi gwneud rhywbeth o'i le. Fel rhiant, gallwch chi helpu'r plentyn hwn orau trwy reining yn yr ego a chefnogi mwy o sensitifrwydd.

Y ffrindiau chwarae gorau ar gyfer y Mwnci yw Ox a Rabbit.Mae pobl yn China yn ffafrio cael plant ym Mlwyddyn y Mwnci gan ei fod yn arwydd ffodus. Mae'n hysbys bod menywod yn gohirio genedigaeth gan obeithio cael egni cadarnhaol Mwnci i'w plentyn. Dywedir bod mwnci yn glyfar ac yn ddoeth, sy'n ymwneud â'r nofel Tsieineaidd, y Monkey King. Yn y stori, mae Monkey yn goresgyn ysbrydion drwg yn ddidrugaredd ac yn danfon ei gymdeithion i'r Gorllewin yn ddiogel. Yma gwelwn elfen gymdeithasol yn y plentyn Mwnci. Mae ganddyn nhw awydd cynhenid ​​i helpu a diogelu eu ffrindiau.

Mae gan y plentyn Mwnci y potensial i gaffael sgiliau gwych. Rydych chi'n gwybod bod y ffair wyddoniaeth sydd ar ddod? Peidiwch â'i chwysu - mae rhuban rownd y gornel. Wrth gwrs, mae'r curiad hwn yn rhoi plant a anwyd ym Mlwyddyn Tsieineaidd y Mwnci o blaid athrawon a rhieni fel ei gilydd. Mae mwnci yn wydn hefyd, anaml yn mynd yn sâl (a phan maen nhw'n gwneud hynny, dydyn nhw ddim yn cwyno llawer).

Efallai y bydd plentyn sy'n cael ei eni o dan Arwydd Anifeiliaid y Mwnci yn tyfu'n afiach weithiau, ac yn y diwedd yn difetha'n anian. Mae'n debyg mai hon yw'r her fwyaf i Fwnci. Rhaid iddynt ddatblygu amynedd er mwyn cyflawni eu potensial llawn. Diolch byth bod y nodwedd hon yn cael ei gwrthbwyso gan eich Mwnci bach yn gwneud dewisiadau cadarn ac yn dangos meddylgarwch wrth ryngweithio teuluol.Mae bwndeli gwarediad siriol y Monkey ynghyd â nodweddion personoliaeth rhyfeddol eraill i’r rhai a anwyd ym Mlwyddyn Sidydd Tsieineaidd y Mwnci gan gynnwys gonestrwydd, egnïol, teyrngarwch a haelioni. Pan roddir tasg iddo, mae eich plentyn Mwnci yn ei weld yn ddidrugaredd ac yn ffyddlon, gan ymfalchïo yn ei ymdrechion. Mae Monkey YN CARU her dda oherwydd bod gan y plentyn hwn ymdeimlad cryf o'i hunan. Mae'n anodd i unrhyw un sy'n rhyngweithio â Monkey beidio â chael eu swyno'n llwyr gan eu swyn, eu hiwmor a'u chwilfrydedd.

Cael eich rhagarwyddo, mam a dad. Mae'r plentyn hwn yn gwybod yn union sut i wthio'ch botymau os nad ydych chi ar bwynt. Mae yna ychydig o rascal ym mhob plentyn Mwnci Sidydd Tsieineaidd. Hyd yn oed wrth dynnu'r gwlân drosodd arnoch chi, mae Monkey yn parhau i fod yn hollol hoffus. Mae ganddo ef neu hi fwy na digon o egni ac uchelgais i flino unrhyw un. Gwnewch yn siŵr bod gennych chi lawer o deganau steil fidget o amgylch y tŷ neu ar unrhyw daith ffordd. Nid yw eistedd yn dal i fod yn nhŷ olwyn Monkey.

Ni fydd pethau byth yn ddiflas gyda Mwnci o gwmpas. Mae'r plentyn hwn yn gymdeithasol, yn gyfrwys, yn ddyfeisgar, yn hyderus, yn fyrbwyll ac yn finiog fel tacl. Os ydych chi'n meddwl nad yw Eliffant yn anghofio, rhowch gynnig ar gof plentyn a anwyd ym Mwnci. Gwyliwch yr hyn rydych chi'n ei addo!Mae gan eich plentyn Mwnci lawenydd cynhenid ​​am oes. Dyma sy'n ei gwneud hi'n anodd i unrhyw un aros yn ddig gyda phlant a anwyd ym Mlwyddyn y Mwnci. Mae un wên yn dileu'r rhan fwyaf o'r rhwystredigaeth fyrlymus ac yn ei disodli â hiwmor. Mae'r rhai a anwyd ym Mlwyddyn Anifeiliaid Tsieineaidd y Mwnci yn gwneud ffrindiau'n hawdd, yn nodweddiadol gyda phobl sydd hefyd eisiau cymryd rhan mewn ychydig o fusnes mwnci! Peidiwch â phoeni gormod am hyn. Mae mwnci yn profi'n biclyd am ffrindiau, gan gadw ychydig yn ymddiried yn agos.

Mae plant mwnci yn ffynnu yn yr ysgol. Maent fel arfer ar ben eu dosbarth, yn dangos deallusrwydd cain a'r gallu i ddysgu. Mwnci yn arbennig yn blodeuo mewn ieithoedd tramor. Yr unig frwydr yma (a gartref) yw nad yw Monkey yn hoff o ddisgyblaeth. Weithiau maent yn dod yn glowniaid dosbarth a byddent yn gwneud yn dda i fanteisio ar ostyngeiddrwydd. Daw'r haerllugrwydd sy'n hysbys i'r rhai a anwyd ym Mlwyddyn y Mwnci o lwyddiant hawdd mewn bywyd hyd yn oed yn gynnar. Maent yn dechrau ei ddisgwyl ac efallai y byddant yn edrych i lawr ar ymdrechion 'ail ddosbarth' rhywun arall. Unwaith y bydd Monkey yn gweld na all reoli'r jyngl gyfan, daw Monkey 'do' allan i chwarae.

Plant Mwnci Sidydd Tsieineaidd - Merched

Ar yr olwg gyntaf mae merched a anwyd ym Mlwyddyn Tsieineaidd y Mwnci yn ymddangos yn garedig a chroesawgar. Mae ei llygaid yn wirioneddol adlewyrchu popeth sydd yn ei henaid. Mae hi'n symud mewn gras, heb atal na lletchwithdod oni bai ei fod yn ddig. Ar y pwynt hwnnw mae pob uffern yn torri'n rhydd.

Mae gan eich merch Mwnci ochr wrthryfelgar ddiffiniedig ac mae'n ymddangos yn ecsentrig tad. Mae'r plentyn hwn yn cael ei reoli gan ei chalon. Pan mae hi'n hapus, y byd yw ei banana. Pan fydd yn drist neu dan straen, mae Mwnci yn cyrlio i fyny yn rhywle diogel ac yn nythaid. Yn ystod y cyfnodau hyn, mae merched a anwyd ym Mwnci yn cael trafferth cysgu a gallant dorri allan gyda chychod gwenyn neu bimplau fel adwaith corfforol i nerfau wrth or-yrru. Er mwyn osgoi hyn, gall rhieni ddysgu eu merch sut i ymlacio a symud trwy ddyddiau'n arafach. Nid yw osgoi diodydd â chaffein yn brifo chwaith.

Mae eich merch Mwnci yn baradocs cerdded. Mae ganddi lawer o ffasadau ac mae'n dewis yr hyn y mae'n ei ddangos i bobl yn dibynnu ar yr amgylchiad. Rhai dyddiau mae hi'n ymddangos yn aeddfed iawn, tra bod eraill y plentyn mewnol yn rhedeg gyda siswrn. Mae hynny'n wir i Arwydd Mwnci Anifeiliaid Tsieineaidd. Mae natur fyrbwyll yn aml yn achosi anhrefn yn y cartref ac ymhlith ffrindiau.

Hynny yw, nid oes gan Monkey unrhyw nodweddion adbrynu i wneud iawn am yr anghysondebau hyn. Mae hi'n ffrind da, yn hael i nam, yn ddewr, yn benderfynol ac yn dyner. Yn realistig, mae'r ferch Mwnci yn brwydro rhwng y galon a'r pen yn gyson. Nid yw'n syndod bod eich merch a anwyd ym Mlwyddyn y Mwnci yn casáu cydymffurfiaeth.

Pan ddaw'r lympiau a'r cleisiau anochel mewn bywyd, mae hi'n codi ei hun yn dwt. Nid yw’n cael unrhyw drafferth symud ymlaen a hyd yn oed yn cynhyrfu am yr hyn sydd dros y bryn nesaf. Mae ei chariad at bethau newydd yn ei helpu i wella'n gyflym ar ôl rhwystrau.

Gall mwnci fod yn ddiplomydd eithaf medrus ymhlith ei chyfoedion. Mae'n ymddangos yn hawdd arolygu barn pobl eraill a dod o hyd i ddatrysiad teg. Fodd bynnag, peidiwch â disgwyl y math hwnnw o fesur digynnwrf o ran ei chredoau ei hun. Mae'r rhai unrhyw blentyn a anwyd ym Mlwyddyn Anifeiliaid y Mwnci Tsieineaidd yn glynu'n uchel.

Mewn rhai ffyrdd mae eich merch yn serennog. Mae'r Mwnci hwn yn credu y daw diwrnod gwell. Mae hi'n ymddiried yn y gallu dynol i newid er gwell. Mae hyn yn gwneud eich merch Mwnci yn addas iawn ar gyfer elusennau cymdogaeth a phrosiectau cymdeithasol.

Plant Mwnci Sidydd Tsieineaidd - Bechgyn

Mae'r bachgen a anwyd ym Mlwyddyn y Mwnci yn llythrennol yn arddel tosturi a charedigrwydd. Mae'n rhan o'i aura iawn. Mae hyn yn golygu bod pobl yn teimlo'n gyffyrddus o amgylch y plentyn hwn, ei foesau da a'i ragolygon diniwed yn tynnu teulu a ffrindiau fel ei gilydd yn naturiol.

Mae mab Mwnci bob amser yn ymddangos wedi'i gyfansoddi. Peidiwch â gadael i hynny eich twyllo. Efallai y bydd ei oddefgarwch yn troi’n ddicter yn gyflym os yw’r Mwnci yn teimlo nad yw cyfiawnder yn cael ei wasanaethu. Fel ei chwaer, mae'r boi hwn yn swyno gyda winc a gwên. Mae'n well gan fechgyn a anwyd mewn mwnci siarad yn feddal ac mae ganddyn nhw'r arfer o lyncu geiriau, sy'n dod â nhw allan eu bod nhw'n difaru yn ddiweddarach.

Mae eich mab yn blentyn gofalus a meddylgar. Serch hynny, gan iddo gael ei eni ym Mlwyddyn Tsieineaidd y Mwnci, ​​fe allai fod yn dueddol o gael pyliau o edrych yn y dydd. Efallai y bydd yn rhaid i chi deyrnasu arno i ganolbwyntio ar dasgau pwysig.

Un o'r pethau pwysicaf y gallwch chi eu rhoi i'ch mab Mwnci yw llawer a llawer (a ddywedais LOTS) o weithgareddau. Nid yw'r plentyn hwn yn hoffi eistedd yn ei unfan oni bai bod rhywbeth yn cadw ei sylw. Hyd yn oed wedyn mae'n gwingo yn ei gadair neu'n codi am fyrbrydau cyn dychwelyd i gwblhau pethau.

Mae bechgyn a anwyd ym Mlwyddyn Sidydd Tsieineaidd y Mwnci yn hynod anrhagweladwy. Nid yw eich mab yn bersonoliaeth torri-n-sych. Mae'n aml yn byw yn ei feddwl, yn meddwl am bethau cymhleth. Ac eto mae ei galon yn dal i ddyheu am ei lais ei hun. Mae mwnci hefyd yn dyheu am annibyniaeth a meddwl yn rhydd. Ni fydd yn cadw at arferion rote, gan ffafrio gwneud rhai newydd na'u hanwybyddu'n gyfan gwbl.

Mae gan y plentyn Mwnci enaid gweledigaethwr. Fel y rhan fwyaf o bobl y proclivity hwnnw, mae'n aml yn cael ei gamddeall hyd yn oed ganddo ef ei hun. Bydd yna adegau pan fydd eich Mwnci yn cael ei ddrysu gan ei newidioldeb ei hun. Dyma'r pwynt pan all mam a dad gamu i mewn. Mae'r rhai a anwyd ym Mlwyddyn y Mwnci yn parchu arweiniad rhieni, yn enwedig yn yr eiliadau hyn.

Ffeithiau a Chymdeithasau Metaffisegol

 • Mae gan bobl a anwyd ym Mlwyddyn y Mwnci bum is-set o nodweddion. Mae Wood Monkey yn meddwl yn fawr ac yn gweithio'n galed iawn. Mae Fire Monkey yn llawn angerdd ac wrth ei fodd ag antur. Mae Earth Monkey yn ymarferol ac yn frugal. Mae Metal Monkey yn wneuthurwr penderfyniadau sydd wedi'i fendithio â sgiliau cyfathrebu. Mae Water Monkeys yn arweinwyr gwych ond hefyd yn dad egotonomaidd.
 • Dyddiadau: 1968, 1980, 1992, 2004, 2016
 • Mwnci Symbol
 • Planet: Venus
 • Carreg Gysegredig: llygad teigrod, Peridot
 • Tymor: Hydref
 • Rhifau Lwcus: 1, 7, 8
 • Elfen: Metel
 • Hynny
 • Blodau: Alliums, Chrysanthemum
 • Cyfarwyddiadau cardinal: Gogledd, Gogledd Orllewin, Gorllewin
 • Lliwiau: Glas, Aur, Gwyn
 • Dyddiau Lwcus: 28ain o unrhyw Fis Lunar Tsieineaidd
 • Mis: 8fed a 12fed Mis Lunar
 • Chakra: Manipura
 • Gorllewinol - Leo