Blwyddyn y Ddraig i Blant: Nodweddion, Personoliaeth a Nodweddion y Ddraig Sidydd Tsieineaidd

Blwyddyn y Ddraig yn Sidydd Tsieineaidd i Blant 1280x960

Blwyddyn y Ddraig i Blant:
Nodweddion, Personoliaeth a Nodweddion Plant y Ddraig Sidydd TsieineaiddI blant ac oedolion fel ei gilydd daw Blwyddyn y Ddraig yn bumed yng nghylch 12 mlynedd Sidydd Anifeiliaid Tsieineaidd. Mae dreigiau yn greadur pwysig iawn mewn traddodiad Tsieineaidd. Mae ganddo ddylanwad dwyfol, awdurdod, ffortiwn dda a nifer o briodoleddau eraill. Efallai y bydd yr Ymerawdwr yn Japan yn galw eu hunain yn 'ddraig'.

Mae Blwyddyn y Ddraig i blentyn a anwyd yn ystod y ffrâm amser hon yn aml yn llawn sioeau dramatig o bŵer. Yn nodweddiadol, mae'r rhain yn digwydd ar ôl i ryw grŵp neu berson beidio ag ystyried effaith eu geiriau miniog, brathog. Mae'r awydd am oruchafiaeth yn atseinio'n fyd-eang, tra bod uchelgais bersonol yn dirgrynu ar y ffrynt cartref. Daw'r blys hyn ochr yn ochr ag egni eraill gan gynnwys dewrder, dycnwch a hyder. Bydd plentyn y Ddraig bob amser yn cymryd risg felly bydd rhieni'n paratoi!Mae plant y Ddraig Sidydd Tsieineaidd hefyd yn wifrau byw go iawn. Mae angen egni di-ddiwedd bron ar rieni er mwyn cadw i fyny â nodau a syniadau'r Dreigiau. Mae plentyn y Ddraig yn aml yn aeddfedu'n gyflym ac yn ddysgwr medrus. Maent ar genhadaeth o'r diwrnod cyntaf, wedi'u llenwi â gwerthoedd a dyheadau penodol. Y rhai sy'n helpu'r plentyn i gyflawni gogoniant hefyd yw'r rhai y mae Dragon yn neilltuo eu cariad atynt.Mae pobl ifanc y Dreigiau yn gynnar yn uniaethu â ffigurau gwych eraill - arwyr, brenhinoedd, henuriaid doeth, ac ati. Dyma'r delweddau y mae ef neu hi'n troi atynt fel drych o obeithion a breuddwydion y dyfodol. Mae'ch plentyn yn ddi-ofn, yn frwdfrydig, yn ddelfrydol ac yn hollol ddwys. Mae'r Sidydd Tsieineaidd yn dweud wrthym fod plant y Ddraig yn meddwl am ffiniau fel dechrau'r antur yn hytrach na diwedd llwyddiannus.

Nid yw ysbryd disglair plant y Ddraig byth yn cefnu ar frwydr. Boed yn frwydr o eiriau, ffraethineb, neu ddyrnau, mae'r Ddraig yno hyd y diwedd. Dyma'r plentyn yn cadw llygad am fwlis maes chwarae ac yn amddiffyn y rhai sy'n wannach. Yn y Sidydd Anifeiliaid Tsieineaidd, daw rhan o yriant Dragon o fod angen bod ei angen. Os ydych chi'n rhoi cyfrifoldebau pwysig i'ch plentyn Dragon sy'n addas i'w alluoedd, byddant yn hapus iawn i ymgysylltu â nhw. Mae cyflawniad yn gweithredu fel gwreichionen i dân dwfn yn y plant hyn. Cofiwch ganmol y cyflawniadau hynny. Mae Dragon yn dyheu am eich parch ond yn deall bod yn rhaid ei ennill.

sut mae'r planedau wedi'u halinio heddiw

Mae plentyn y Ddraig yn ffynnu ar gariad a balchder. Nid yw'r plentyn hwn byth yn siomi teulu neu ffrindiau. Ar yr achlysur prin y mae ieuenctid y Ddraig Tsieineaidd yn llithro, daw'r plentyn hwn yn feirniad gwaethaf ei hun, gan ddisgwyl llawer mwy oddi wrth ei hun nag eraill. Yn yr eiliadau hyn, gellir derbyn cysur rhieni neu beidio oherwydd y ffaith bod gan blant y Ddraig lawer o falchder hefyd.Yn iach, mae'r Ddraig yn eithaf gwydn. Daw eu prif fater gyda straen a phryder sy'n deillio yn bersonol. Mae'n bris y maen nhw'n ei dudalen am greu heriau parhaus.

Mae dwy ochr i'r plentyn a anwyd ym Mlwyddyn Tsieineaidd y Ddraig. Mae un ochr yn profi buddugoliaethau enfawr tra bod y llall yn baglu i golledion dwys. Dyma natur enaid ieuenctid y Ddraig. Nid oes y fath beth â 'hanner ffordd' yn ffordd o fyw Dragon. Mae'r breuddwydion a'r nodau ar gyfer y plentyn hwn yn ymddangos yn aruchel, ond peidiwch â gwerthu'ch Dragon yn fyr nac yn bychanu'r syniadau hynny. Mwy o weithiau na pheidio, daw llwyddiant.

Mae'r Sidydd Tsieineaidd yn portreadu plant y Ddraig fel rhai sy'n canolbwyntio ar gronni cyfoeth, clod a phwer. Mewn plant, mae hyn yn amlwg fel arbed eu lwfans yn ddiwyd, neu eisiau chwarae'r awenau mewn rhaglen ysgol. Mae carisma naturiol y Ddraig yn rhoi potensial enwogrwydd iddynt. Mae hudolus, ecsentrig, tad mympwyol ac egni uchel i gyd yn disgrifio plentyn y Ddraig Sidydd Tsieineaidd yn briodol.Efallai y bydd dreigiau'n dangos ochr fyrbwyll, a pheidiwch â chymryd cywiriad yn dda. Os oes ganddyn nhw farn, byddan nhw'n ei rhuo i gopaon y mynyddoedd. Daw'r duedd hon o hunanhyder dwfn a thalent ar gyfer cyfathrebu di-ddiwedd. Byddan nhw'n lleiniau a chroesgadau razzle-dazzle yn ysbrydoli eraill ag optimistiaeth gyfoethog. Gyda llaw, fel y byddech chi'n dyfalu mae gan eich Draig fach Tsieineaidd ysbryd arloesol. Byddan nhw'n CARU teithio gyda chi. Weithiau byddant hefyd yn crwydro i ffwrdd ar archwiliadau, felly cadwch eich llygaid ar agor.

Mae gan bob plentyn y Ddraig nodweddion personoliaeth cyffredin. Os gofynnwch am yr ysbryd melys hwn am farn, bydd bob amser yn ddidostur onest. Mae angen i rieni weithio ar sgiliau cyfathrebu mwy diplomyddol. Nid yw ieuenctid y Ddraig Sidydd Tsieineaidd yn teimlo bod angen trin geiriau ac mae ganddo ymdeimlad cryf o anrhydedd. Mae Dragon yn gweld ei safonau yn berffaith i bawb. Yn gynnar mewn bywyd, mae Dragon yn ymgymryd â thasgau na fyddai Arwyddion Anifeiliaid Sidydd Tsieineaidd eraill byth yn eu hystyried.

Rhieni, paratowch eich hun ar gyfer plentyn poblogaidd iawn. Mae plant eraill yn ei ddilyn fel pe bai'n parablu i'w gig diarhebol nesaf. Mae gan ddreigiau fagnetedd i'r degfed pŵer. Pan fyddwch chi ar 'genhadaeth', naill ai cadwch i fyny neu gamwch allan. Mae plentyn y Ddraig Tsieineaidd yn aros am neb. Yn hyn, mae Monkey a Rat yn gwneud carfannau rhagorol. Gall neidr fod yn ystlys a llais rheswm mwy ystyriol.Fel y byddech chi'n dychmygu, mae gan rieni plentyn a anwyd ym Mlwyddyn Tsieineaidd y Ddraig y dasg o'u blaenau. Mae dreigiau'n tanio â thân, ond mae ganddyn nhw dueddiad i fynd, a mynd, a mynd nes ei fod yn noeth ond mae gwreichionen ar ôl. Erbyn i'r Ddraig gyrraedd blynyddoedd yn eu harddegau efallai y bydd y Ddraig yn cydio mewn syniadau radical, ac nid yw pob un ohonynt yn iach. Y rhan anoddaf yma, mam a dad, yw nad yw Dragon yn barod i gyfaddef trechu, heb sôn am ddewis anghywir. Bydd y plentyn hwn yn eich ymladd i gadw at yr amcan cyfredol. Byddwch wedi blino'n lân ar ddiwedd y sgwrs gwthio-mi-dynnu-hon.

Brwydr arall i rieni yw NAD yw plant y Ddraig Sidydd Tsieineaidd yn hoffi rheolau. Pan geisiwch eu gorfodi, disgwyliwch storm o gyfrannau coffaol. O, bydd gan y plentyn yr hyn sy'n ymddangos iddo ef neu iddi reswm cwbl ddilys pam nad yw rheol X yn cynnwys yr ymddygiad cyfredol. Yn y frwydr hon o wits, daw'r Ddraig ifanc bron yn afresymol ac yn aml yn ddig. Yr wyneb i waered yw bod Dragon's ire yn fyrhoedlog. Nid yw cael amser ymlacio i'ch Draig cyn ailymuno â phwnc yn dechneg rhianta wael.

Mewn sawl ffordd, mae ieuenctid y Ddraig yn dod yn chwedlonol o ran cyfran. Yn gynnar, maen nhw'n dechrau chwilio am genhadaeth bywyd (neu o leiaf un sy'n cyflawni'r dyhead cyfredol). Maent yn creu prosiectau sy'n tarddu o'u ffantasïau. I blant y Ddraig Sidydd Tsieineaidd, mae holl ymdrech bywyd yn wirioneddol sacrosanct, hyd yn oed os yw'r persbectif yn dad-ofyn. Gyda hyn mewn golwg, gall rhywun weld pam mae gan Dragon ymarweddiad caled pan yn y modd gwaith.

Mae gan blant y Ddraig lwc aruthrol, egni tanbaid, swyn, manteisgarwch a dycnwch mor fanwl ag sy'n 'ysgrifennu'r llyfr' ar y priodoleddau hyn. Mae'r rhai a anwyd ym Mlwyddyn Anifeiliaid Tsieineaidd y Ddraig yn rhoi o'r galon ac wrth eu bodd i fod yn ganolbwynt mewn unrhyw drafodaeth. Yng ngêm bywyd King of the Hill - dyfalu pwy sydd eisiau'r smotyn uchaf hwnnw? Pan fyddant (os) yn methu bydd gennych un tike forlorn nad yw'n deall y cysyniad o orchfygu gosgeiddig.

dyn canser a menyw ganser mewn cariad

Plant y Ddraig Sidydd Tsieineaidd - Merched

Mae merched a anwyd ym Mlwyddyn Tsieineaidd y Ddraig yn brin o ddenu sylw. Nid oes unrhyw siawns y gall y ferch hon bylu i'r cefndir. Hyd yn oed yn ifanc mae Dreigiau Merched yn dwyn eu hunain fel breninesau. Nid yw'n cymryd yn hir iddi sylweddoli bod gan yr awyr hon lawer o fanteision y tu hwnt i ddim ond sylwi.

Yn gorfforol mae'r Ddraig fenywaidd ifanc fel arfer yn dangos arwyddion o aeddfedrwydd cynnar. Efallai ei bod yn dal am ei hoedran, sydd ddim ond yn dwysáu ei hymarweddiad. Nid hwn yw'r plentyn pen-yn-y-cymylau chwaith. Mae'r Tsieineaidd She-Dragon yn plannu ei hun yn eithaf cadarn yn ei syniadau a'i gweithredoedd.

Mae merched a anwyd ym Mlwyddyn y Ddraig yn ymfalchïo yn eu hymddangosiad. Bydd y plentyn Dragon hwn yn gwylio mam yn cael ei rhoi ar golur ac yna'n rhoi cynnig ar dechnegau copïo (cael cadachau dwylo wrth law). Mae hi hefyd yn gwerthfawrogi dillad sy'n ffitio'n iawn ond sy'n cynnig cysur.

Mae'r waif ifanc yn fyrlymus iawn. Mae'n ymddangos ei bod hi'n rhewi gyda synnwyr cyffredin, bywiogrwydd a stamina. Fel pob plentyn a anwyd ym Mlwyddyn Tsieineaidd y Ddraig, nid yw’n mynd yn sâl yn hawdd ac yn gwella’n gyflym. Gwydnwch yw enw'r gêm Dragon hon. Ei hunig sawdl Achilles yw ei bod yn well ganddi ymdrechion parhaus i edmygu yn hytrach na gorffwys angenrheidiol. Mae'r awydd i symud mynyddoedd yn aml yn dod i ben mewn plentyn dan straen. Yn hyn, rieni, atgoffwch eich merch na chafodd Rhufain ei hadeiladu mewn diwrnod. Mae canlyniadau da yn haeddu ymdrechion mesurydd wedi'u hystyried yn ofalus.

Mae gan ferched a anwyd ym Mlwyddyn y ddraig lefelau deallusrwydd uchel iawn. Anaml y bydd problemau cymhleth yn ei baffio. Mae hi'n rhesymu fel oedolyn, ac weithiau hyd yn oed yn well. Cyfunwch hyn â theyrngarwch, cyfrifoldeb, nodau dyngarol ac ymddygiad cydwybodol ac mae gennych gyfuniad gwirioneddol ryfeddol sydd weithiau'n cymryd eich anadl i ffwrdd.

Yn bendant mae gan eich merch fach Tsieineaidd Ddraig ddawn am y ddramatig. Gorau po fwyaf o sylw a ddaw ei ffordd. Mae beth bynnag sydd ei angen i daflu goleuni ar ei syniadau a'i hymdrechion ysblennydd yn gwneud Dragon yn hapus iawn. Y broblem yma yw nad oes ganddi eto'r doethineb i dymer ei huchelgeisiau o'r seren uchel y maen nhw wedi hongian arni.

Plant y Ddraig Sidydd Tsieineaidd - Bechgyn

O'r diwrnod cyntaf mae'r bachgen a anwyd ym Mlwyddyn Sidydd Anifeiliaid Tsieineaidd y Ddraig yn cyflwyno awyr o feichiau regal. Unwaith y bydd yn dysgu cerdded, nid yw mab Dragon yn rhedwr. Yn hytrach, mae'n well ganddo gerddediad araf, pwrpasol, yn sefyll yn dal ac yn sicr. Mae presenoldeb amdano na all fynd heb i neb sylwi.

Mae bechgyn a anwyd ym Mlwyddyn Tsieineaidd y Ddraig yn chwerthin heintus. Gallant ddadreilio proses feddwl gyfan unigolyn heb ond cipolwg. Ysgrifennwyd yr ymadrodd 'llygaid yw'r ffenestr i'r enaid' am Ddreigiau gwrywaidd.

beth mae'r indigo lliw yn ei olygu

Fel ei chwaer, mae'r Ddraig wrywaidd yn ffit ac egnïol. Mae'n mwynhau gwaith caled ac yn nodweddiadol mae'n gwneud mwy na'i gyfran deg. Nid oes raid i chi boeni bod gan eich mab Dragon ddwylo segur! Brwdfrydedd yw'r pwynt ebychnod yn llyfr ei fywyd. Yn yr un modd â'r ferch Dragon, fodd bynnag, rhaid i rieni ddysgu eu mab sut i gwrdd â'i egni yn ddoeth.

Mae'r Sidydd Tsieineaidd yn dweud wrthym fod gan fechgyn y Ddraig ego cryf fel arfer. Mewn rhai ffyrdd, rhaid i'r byd droi o gwmpas ei drywydd am ogoniant. Mae disgresiwn yn anodd i blant y Ddraig. Maen nhw bob amser allan o flaen popeth, yn dangos talent newydd neu'n rhannu stori o gampau rhyfeddol. Mae'r bersonoliaeth hon yn aml yn profi'n anodd i rieni gan na fydd yn derbyn beirniadaeth yn dda. Os rhywbeth, bydd yn glynu ei grafangau i mewn ac yn gwrthod y cynnig, yn anaml yn ymddiheuro am gamwedd. Pam? Oherwydd dim ond arwyneb eich mab yw'r hyn a welwch. Yn fewnol mae bachgen y Ddraig Tsieineaidd yn wirioneddol swil a hyd yn oed yn hunanymwybodol. Mae hyn yn or-ddigolledu!

Wrth iddo dyfu, daw'r plentyn Draig Sidydd Tsieineaidd hwn yn arbenigwr hunan-gyhoeddedig ar amrywiaeth eang o bynciau. Mae yna feddwl craff yma a churiad rhyfeddol ar gyfer dysgu. Mae ei allu dadansoddol yn aml yn arwain at ddod o hyd i ateb clyfar i'r hyn a oedd yn ymddangos yn broblem amhosibl, er mawr ryddhad i eraill. Mae meibion ​​y Ddraig yn amlygu eu breuddwydion mewn ffyrdd symudol a fydd yn gwneud ichi wenu, chwerthin, crio ac ocheneidio. Gall cerdded gyda phlant y Ddraig Tsieineaidd fod yn flinedig iawn.

Mae gan eich mab y Ddraig foesau da. Mae gonestrwydd ac uniondeb yn mynd law yn llaw ag ef. Yn yr un modd â phlant benywaidd a anwyd ym Mlwyddyn y Ddraig, mae'n dangos arwyddion ei fod yn magnanimous ac nid oes ganddo unrhyw gysyniad o dwyll. Fel creadur mor fawr, enwog, mae'n aml yn dangos cydymdeimlad a charedigrwydd tebyg i farchog.

Ffeithiau'r Ddraig a Chymdeithasau metaffisegol

 • Mae gan bobl a anwyd ym Mlwyddyn y Ddraig bum is-set o nodweddion. Nid yw'r Ddraig Bren mor egnïol ag eraill ac yn aml mae'n aros y tu allan i'r amlwg. Mae'r Dreigiau Tân yn tanio â deallusrwydd ond nid yw'n hawdd eu rheoli. Mae Earth Dragon yn weithiwr caled allblyg. Mae'r Ddraig Aur yn saethu o'r glun ond yn arddangos emosiynau sy'n newid yn gyflym. Mae Water Dragon yn edrych i'r dyfodol gyda phenderfyniad di-ildio.
 • Dyddiadau: 1964, 1976, 1988, 2000, 2012…
 • Symbol Ddraig
 • Planet: Saturn
 • Carreg Gysegredig: Amethyst, Ruby
 • Tymor: Gwanwyn
 • Rhifau Lwcus: 1, 6, 7
 • Elfen: Daear
 • Hynny
 • Blodau: bower gogoniant gwaedu, blodau'r ddraig
 • Cyfarwyddiadau cardinal: Gogledd, Dwyrain, De
 • Lliwiau: Aur, Arian
 • Dyddiau Lwcus: 1af ac 16eg unrhyw fis calendr lleuad Tsieineaidd
 • Mis: 3ydd, 4ydd, a 7fed mis Lunar Tsieineaidd
 • Chakra: Gwraidd
 • Twin y Gorllewin: Leo