Cydnawsedd Sagittarius a Taurus: Cyfeillgarwch, Cariad a Rhyw

Taurus a Sagittarius 1280x960

gwneud capricorn a scorpio yn gwneud cwpl da

Cydnawsedd Sagittarius a Taurus: Cyfeillgarwch, Cariad a RhywMae llawer o bobl yn cwestiynu pŵer cydnawsedd Taurus a Sagittarius. Mae'r gêm gariad hon yn cael tua hanner cant a hanner o gyfle i lwyddo. Mae gan rai Taureans a Sagittariaid y dygnwch i wneud i gariad weithio. Mae rhai yn rhoi’r gorau iddi cyn i gariad gael cyfle i flodeuo!

Os yw'r ddeuawd hon yn aros gyda'i gilydd yn ddigon hir, mae Taurus yn helpu Sagittarius ar y ddaear. Bydd yn haws i Sagittarius gysoni eu hunain gyda Taurean diysgog wrth eu hochr. Mae natur ymarferol Taurus ’yn fodel ar gyfer Sagittarius. Mae'n arddangosiad ar sut i ddatblygu gwreiddiau. Sylfaen gadarn yw'r hyn sydd ei angen ar Sagittarius ar gyfer diogelwch emosiynol.

Mae Sagittarius yn dueddol o fentro, ond yn aml mae'n glanio ar eu traed pan fyddant yn gwneud hynny. Gallant ddysgu Taurus am 'gymryd risg yn ddiogel.' Bydd yn helpu Taurus i ddod ychydig yn fwy hyblyg ac yn llawer mwy agored i antur.Mae gan Taurus a Sagittarius ddigon yn gyffredin i ddod yn gyffyrddus â'i gilydd. Mae ganddyn nhw ddigon o wahaniaethau i gadw'r cysylltiad rhamantus yn ddeniadol. Mae rhuthr o ragweladwyedd a chyffyrddiad o ddirgelwch yn diffinio undeb Taurus a Sagittarius.

Mae gan y ddau ohonynt werthoedd tebyg ac mae ganddyn nhw ddiddordeb mewn magu teulu yn y dyfodol. Maent hefyd yn teimlo bod bwydo'r meddwl yn brif flaenoriaeth. Mae Taurus a Sagittarius yn hyrwyddo dysgu uwch gan eu bod ill dau yn athronwyr tragwyddol! Maen nhw'n gweiddi'r paradocs Socratig gyda'n gilydd, 'Rydyn ni'n gwybod nad ydyn ni'n gwybod dim!'

Tabl Cynnwys Sagittarius a Taurus

Cydnawsedd Sagittarius a TaurusMae gêm gariad Taurus a Sagittarius yn codi aeliau! Mae 'gwahanol' yn tan-bwysleisio'r gwahaniaethau rhwng yr arwyddion seren gwahanol hyn. Mae fel dod â menyn cnau daear a mayonnaise ynghyd a sgrechian, 'Mae'n flasus!' (Ymddiheuriadau ymlaen llaw i'r un mewn torf o gant sy'n cytuno!)

DU a gwyn. Nos a dydd. Oscar Madison a Felix Unger. Taurus a Sagittarius. Mae'r parau olaf i gyd yn groes i'w gilydd. Ond, ni allwch gael un heb y llall. Rywsut, mae heddluoedd gwrthwynebol yn ategu neu'n cwblhau ei gilydd.

Cofiwch chi; dywed consensws bod menyn cnau daear a mayonnaise gyda'i gilydd yn blasu'n ofnadwy! Ond, mae gwrthwynebwyr yn aml yn denu perthnasoedd ar yr amod bod y rhai yn y berthynas yn canolbwyntio ar gryfderau unigol. Mae Sonam Kapoor yn dyfynnu atyniad gwrthwynebwyr yn hyfryd:Yn gyffredinol, mae gwrthwynebwyr yn creu cemeg ddwys. Mae mwy o siawns o dân gwyllt pan fydd gwahanol bobl gyda'i gilydd na phersonoliaethau tebyg. '

Gall undeb rhwng Taurus a Sagittarius weithio os yw'r ddeuawd hon yn barod i neidio trwy'r cylchoedd i wneud iddo ddigwydd. Bydd nodweddion personoliaeth gwrthwynebol yn golygu bod y cwpl hwn yn wynebu rolau gwahanol yn y berthynas. Mae Taurus yn addas i fod yr un sy'n gofalu am amgylchedd y cartref. Mae Sagittarius Uchelgeisiol yn addas i fod allan yn edrych i ddod â'r cig moch adref. Mae lluoedd gwrthwynebol yn dal i greu cydbwysedd braf yn yr ornest Taurus-Sagittarius.

Cariad Sagittarius a TaurusMae gan berthynas Taurus a Sagittarius strwythur sefydlog. Mae cryfder yn codi pan fydd y cwpl yn seilio eu cysylltiad ar ymddiriedaeth. Mae Taurus yn mynnu gonestrwydd gan eu partner. Rhaid bod eu cariad yn ffyddlon neu'n wynebu digofaint milain tarw cynddeiriog!

Mae'n well gan Sagittarius ddweud y gwir na dweud celwyddau. Mae'n teimlo'n lletchwith os ydyn nhw'n ceisio cuddio rhywbeth. Mae angen gwir bartner ar Taurus, ac nid yw Sagittarius yn dweud celwydd, felly maen nhw'n berffaith gyda'i gilydd.

Mae Taurus a Sagittarius hefyd yn ysgogi ei gilydd ar lefel ddeallusol. Mae eu rhodd o gab yn ei wneud fel y gall y combo Taurus-Sagittarius gysylltu. Byddan nhw'n trafod popeth o wleidyddiaeth i grefydd, ac athroniaeth i glecs Hollywood! Mae'r ddwy ochr yn gweld ei gilydd yn ddeallus. Mae'r ddau barti yn dod o hyd i ddeallusrwydd uchel yn syfrdanol ac yn rhywiol.

Mae Taurus wrth ei fodd yn dotio ar eu ffrind, felly does dim rhaid iddyn nhw boeni am gael llygad crwydro Sagittarius. Ond, os yw Taurus yn llithro i ostyngiad, gallent gymryd eu partner yn ganiataol. Daw Sagittarius yn aflonydd. Nid yw Sagittarius yn hoffi dweud celwydd, ond nid ydyn nhw'n hoffi i'w ffrind eu hanwybyddu chwaith. Byddan nhw'n onest ynglŷn â sut maen nhw'n teimlo. Yn hytrach, bydd Sagittarius yn torri cysylltiadau ac yn crwydro i ffwrdd ac yna heb eu llenwi mewn perthynas â Taurus. Nid yw cariad ond mor gryf â faint o anwyldeb y maent yn barod i'w ddangos.

Mae gan Taurus a Sagittarius siawns o oroesi os ydyn nhw'n dod yn ffrindiau, yna'n gariadon. Mae sylfaen mewn cyfeillgarwch yn darparu sylfaen perthynas. Mae hefyd yn arafu rôl y berthynas. Mae'n gyffredin i'r berthynas ffysio allan yn gyflym. Senario gyffredin arall yw gweld Taurus a Sagittarius yn gorffen mewn sefyllfa 'ffrindiau â budd-daliadau' yn unig.

Rhyw Sagittarius a Taurus

Bydd yn rhaid i ornest gariad Taurus a Sagittarius ollwng gwaharddiadau rhywiol. Rhaid iddyn nhw hefyd gael persbectif newydd ar sut maen nhw'n edrych ar eu partner os yw angerdd i danio yn yr ystafell wely. Unwaith y bydd y cwpl yn goresgyn y rhwystrau rhamantus, dyna pryd maen nhw'n ystafell wely yn gyffrous! Mae rhyw yn y combo Taurus-Sagittarius yn mynd o ddiffygiol i ddeinameit!

Mae Sagittarius yn gweld Taurus yn rhy hamddenol, goddefol a diog. Efallai mai natur achlysurol Taurus ’sy’n achosi i Sagittarius eu camfarnu. Mae lens realiti ‘Taurus’ hefyd yn ofyngar. Maen nhw'n gweld Sagittarius yn ei arddegau gwastadol nad yw byth eisiau tyfu i fyny na heneiddio. Maent yn tybio bod diffyg aeddfedrwydd sylweddol yn Sagittarius. Heb agwedd aeddfed tuag at ryw, mae Taurus yn cael ei ddiffodd ac yn canu allan!

Gyda chanfyddiadau Taurus a Sagittarius mor bell oddi wrth ei gilydd ac ymhell o realiti, mae'n anodd eu gweld fel cariadon. Ond, mae nodweddion eraill sydd gan y personoliaethau hyn sy'n dod â nhw at ei gilydd. Mae'r ddau yn mwynhau'r weithred gorfforol o ryw a'r ecstasi dwys y gallant ei brofi. Mae'r ddwy ochr yn yr undeb hwn hefyd yn mwynhau mynegi eu hoffter trwy gyffyrddiad corfforol.

Yn affeithiol y tu hwnt i eiriau, planed sy’n rheoli ‘Taurus’ yw Venus: The Love Goddess ei hun! Iau yw planed twf, ehangu ac egni hapus-lwcus. Mae'n dal dylanwad dros Sagittarius. Oherwydd y dylanwadau planedol, gall Taurus a Sagittarius ddod o hyd i foddhad rhywiol gyda'i gilydd. Rhaid iddynt fynd at yr act mewn ffordd hwyliog a chariadus.

Pan fydd rhwng y cynfasau, mae angen i Taurus deimlo'n rhydd ac yn ddi-rwystr. Sagittarius yw'r rhan fwyaf o gynnwys pan fydd yr awyrgylch yn ysgafn ac yn hapus. Bydd y ddau bersonoliaeth yn arbrofi, ar yr amod bod 'gair diogel' i'w ddefnyddio! Fel hyn mae pob partner yn sicrhau nad yw'r llall yn croesi ffiniau yn ystod arbrofi!

Cyfathrebu Sagittarius a Taurus

Gall y ddeuawd hon ddileu'r oriau sgwrsio. Mae'n sicrhau cydnawsedd Taurus a Sagittarius gwych. Bydd Taurus yn crwydro ymlaen am bopeth maen nhw'n ei gael yn bleser gweledol. Mae Sagittarius yn gwneud yr un peth yn gyfnewid. Mae fel pe baent wedi dod o hyd i rywun o'r diwedd i rannu pob harddwch y maent yn dod ar ei draws yn y byd. Mae eu diddordebau mewn pethau hyfryd yn pontio'r bwlch rhyngddynt. Mae'n fwlch sy'n deillio o'u gwahaniaethau personoliaeth sylweddol.

Ond nid yw hyd yn oed y cyfathrebu rhwng y ddau bersonoliaeth wrthwynebus hyn yn anffaeledig. Os ydyn nhw'n cael eu hunain yn anghytuno, mae'r gwres yn troi i fyny yn y ddadl yn gyflym. Mae Taurus yn gweld Sagittarius yn anwybodus hyd yn oed pan nad yw'n wir. Mae Sagittarius yn gweld Taurus fel meddwl bach. Mae Taurus yn fwriadol yn eu dewisiadau geiriau wrth roi Sagittarius yn eu lle. Mae Sagittarius yn hytrach yn dioddef artaith yr hen fyd cyn gwrando ar air arall o feirniadaeth.

Mae Taurus yn bwmpen gwlad. Maent yn caru natur a'r preifatrwydd y mae'r lleoliad gwlad yn ei ddarparu. Mae Sagittarius eisiau teithio'r byd i gyd a chwrdd â phobl newydd. Nid yw byth yn ymddangos bod y ddau unigolyn unigryw hyn yn cwrdd yn y canol. Os penderfynant gyfaddawdu, mae'r cyfathrebu'n welliant dramatig.

Gwrthdaro Sagittarius a Taurus

Arian yw un o'r gwrthdaro mawr ym mherthynas Taurus a Sagittarius. Mae angen gwreiddiau parhaol ar Taurus i deimlo'n ddiogel rhag bygythiad newid sydd ar ddod. Mae Sagittarius yn cofleidio'r newid y mae Taurus yn ei ofni. Mae Taurus eisiau buddsoddi mewn cyfrif cynilo. Mae Sagittarius yn edrych am ad-daliad cyflym gyda stociau cyfnewidiol.

Mae Sagittarius ar fynd ac mae'n well gan Taurus lawer o amser segur. Mater mwyaf Taurus ’yw goresgyn syrthni. Araf, cyson, a sefyll yn ei unfan: Dyna dri cham y cynnig mae Taurus yn rhegi heibio! Mae Sagittarius yn barod am newid ar unwaith mewn unrhyw gyflwr. Pam? Oherwydd, mae Sagittarians yn addasadwy, yn hyblyg ac yn rhydd.

Mae gwrthiant Taurus i newid a byrbwylltra Sagittarian yn gwrthdaro wrth brynu pethau. Mae Taurus yn ceisio'r eitemau profedig a gwir neu oesol sy'n addo gwydnwch. Mae Sagittarius yn cael ei ddal i fyny yn y foment ac yn cael pleser o brynu ar ysgogiad. Nid ydynt yn meddwl am hirhoedledd wrth brynu rhywbeth. Mae ansawdd cynnyrch parhaol yn bryder bach. Bydd y diffyg gwahaniaethu ar wariant yn golygu bod Taurus yn blethu eu ael yn sicr!

Mae'n anghyffredin os yw Taurus a Sagittarius yn cwrdd â llygad ar faterion ariannol. Mae'n well cael rheolwr arian diduedd rhyngddo i helpu gyda phenderfyniadau ariannol mewnforio. Mae cyfaddawdu a chyllidebu gofalus yn rhywbeth y mae'n rhaid i'r pâr hwn ei gofleidio. Bydd gwneud hynny yn helpu i osgoi dadleuon dros faterion ariannol i lawr y ffordd.

Polaredd Sagittarius a Taurus

Bydd polaredd sy'n alinio ag arwyddion haul yn effeithio ar gydnawsedd Taurus a Sagittarius. Grymoedd neu ffurfiau ar egni yw polaredd o'r fath: Yin a Yang yw'r grymoedd hyn. Mae pob egni yn chwarae rôl yn ymddygiad yr unigolyn a'r arwydd seren sy'n dod o dan ei ddylanwad.

Mae egni Yin yn fenywaidd. Mae egni Yang yn wrywaidd. Nid yw diffiniadau masgwlîn a benywaidd yn gyfeiriadau rhyw. Yn lle, mae egni 'benywaidd' yn oddefol, yn dderbyngar ac yn reddfol. Mae egni 'masgwlîn' yn rym gwrthwynebol neu'n ymosodol, yn bendant ac yn rhagamcanol.

Mae Taurus yn cyd-fynd ag egni Yin benywaidd. Mae gan Sagittarius egni Yang neu wrywaidd. Efallai y bydd yn ymddangos bod dod â'r arwyddion at ei gilydd yn naturiol neu bydd un yn ategu'r llall. Os yw polaredd sy'n dylanwadu ar bawb mewn cydbwysedd, mae Taurus a Sagittarius yn rhyngweithio'n dda. Pan fydd polaredd yn polareiddio, mae problemau'n codi.

Unwaith y bydd Yin allan o gydbwysedd, daw Taurus yn hunan-wadu, yn debyg i ferthyr, ac yn oddefol-ymosodol. Mae polareiddio egni Yin yn gwneud Taurus allan o bob math. Maent yn cael anhawster defnyddio eu cwmpawd mewnol i gael arweiniad.

Mae polareiddio egni Yang yn troi Sagittarius yn fwli. Yn amheugar ond yn agored i ystyried syniadau newydd, daw Sagittarius yn sinigaidd. Yn hytrach na byw bywyd ystyrlon, mae polareiddio yn Sagittarius yn arwain at fodolaeth yn unig.

Mae Taurus yn cywiro anghydbwysedd Yin trwy gynyddu eu hyder a dod yn agored neu'n uniongyrchol. Mae Sagittarius yn cywiro anghydbwysedd Yang trwy ddod yn fwy empathig a sensitif. Bydd angen amynedd ar y ddwy ochr wrth gysoni lluoedd Yin a Yang.

Agweddau Sagittarius a Taurus

Mae'r agwedd rhwng yr arwyddion Sidydd yn dylanwadu ar ba mor dda y mae'r partïon yn dod ymlaen. Yn y gêm gariad Taurus a Sagittarius, mae yna frwydr barhaus. Mae'r pellter rhwng Taurus a Sagittarius bum arwydd ar wahân. Gyda phum arwydd yn gwahanu'r ddau arwydd, mae'n creu agwedd quincunx.

Yr agwedd hefyd yw'r agwedd 'amhendant'. Mae'r agwedd hon yn codi pan fydd arwyddion tua 150 gradd ar wahân. Mae agwedd quincunx yn awgrymu bod y cwpl yn cael trafferth dod ymlaen. Mae camddealltwriaeth yn digwydd oherwydd materion cyfathrebu. Maent yn rhannu dylanwadau elfennol gwahanol a pholaredd gwrthwynebol.

Gyda chysylltiad Taurus a Sagittarius ag agwedd amhendant, mae yna heriau. Bydd y cwpl yn treulio eu bywydau yn cyfaddawdu, yn plygu, ac yn lletya ei gilydd. Mae ailgyfeirio a dargyfeirio parhaus yn angenrheidiol, felly mae gwaith llafurus o'n blaenau.

Bydd gan Taurus a Sagittarius ddau reswm penodol dros fod yn y berthynas. Mae Taurus yn ceisio hoffter ac agosatrwydd. Mae Sagittarius yn parhau i fod allan o ymdeimlad o bwrpas. Bydd y ddau enaid gwahanol hyn naill ai'n caru neu'n casáu ei gilydd. Os oes cariad yn bodoli, byddan nhw'n gweithio'n galed i herio'r groes sy'n eu hwynebu. Pan maen nhw'n dirmygu ei gilydd, does dim llawer a all achub y berthynas.

Elfennau Sagittarius a Taurus

Mae pob arwydd Sidydd yn cyd-fynd ag elfen. Mae dylanwadau elfennol yn dylanwadu ar lwyddiant perthynas Taurus a Sagittarius. Mae Taurus yn dod o dan ddylanwad elfen y Ddaear. Tân yw'r elfen sy'n dylanwadu ar Sagittarius.

Gall y ddaear gynnal yr elfen dân wrth wasanaethu fel aelwyd neu le lle gall losgi'n gyson ac yn gynnes. Ond, gall gormod o egni daear hefyd fygu'r un tân. Gall tân gynhesu'r ddaear oer, fel y mae'r Haul yn ei wneud bob dydd. Ond, wrth gynddeiriog o reolaeth, gall gochio'r ddaear dyner hefyd.

Pan fydd Taurus yn gefnogol, maent yn lle meddal i Sagittarius lanio pan fo angen. Os yw Sagittarius yn dosturiol, mae Taurus yn ffynnu wrth dorheulo eu hoffter cynnes.

Mae angen cysondeb ar Taurus pan fydd mewn perthynas â Sagittarius. Heb gysondeb, mae ansicrwydd yn teyrnasu ac mae'n awgrymu newid parhaus, ofnadwy. Mae angen annibyniaeth a rhyddid ar Sagittarius. Os yw Taurus yn mynd yn rhy glinglyd, maen nhw'n bygwth 'mygu' eu partner.

Cydweddedd Dyn Taurus a Menyw Sagittarius

Mae cydnawsedd Taurus a Sagittarius yn gyfnewidiol. Gelwir y Dyn Taurus a'r Fenyw Sagittarius yn 'Bâr Odd' ymhlith eu ffrindiau. Maent yn wahanol yn y ffordd y maent yn agosáu at fywyd, eu gwerthoedd, a'r hyn y maent yn ei fynnu gan berthynas. Gyda dealltwriaeth ac amynedd llwyr a fydd gan y cwpl hwn gyfle i'w wneud.

Beth mae Dyn Taurus yn ei weld mewn Menyw Sagittarius yn y lle cyntaf? Mae hi'n berson hawddgar, ffraeth a blithe sy'n caru bywyd. Mae ei synnwyr digrifwch rhyfeddol a'i chariad at bethau hardd yn ddeniadol iddo. Mae'r fenyw Sagittarius yn optimist tragwyddol, felly mae Taurus yn ei chael hi'n hawdd ymlacio yn ei phresenoldeb pan fydd popeth yn iawn.

Mae'r Fenyw Sagittarius yn belen o egni. Mae hi bob amser yn symud ac wrth ei bodd yn teithio. Mae hi ar ei gorau wrth gymdeithasu â ffrindiau a theulu. Mae Taurus yn gwerthfawrogi pa mor hyfryd y mae'n edrych wrth ryngweithio â phobl y mae hi'n eu caru. Mae hefyd wrth ei fodd â'r ffaith ei bod hi'n arbrofol ac yn chwareus i mewn ac allan o'r ystafell wely.

Ond, nid yw gêm gariad Taurus a Sagittarius yn hen ardd rosod fawr trwy'r amser. Mae’r Dyn Taurus hefyd yn brwydro â rhai o ymddygiadau’r Sagittarius Woman. Mae hi'n dueddol o fod yn anghyson gan ei bod hi'n symud o un peth i'r llall yn gyflym. Mae anghyfrifoldeb yn ymddangos fel ei nodnod. Nid yw hi bob amser yn rhoi sylw i fanylion bach. Mae Menyw Sagittarius yn addas i anghofio pethau o bwys mawr. Mae ei hanghofrwydd a'i goruchwyliaethau yn fawr i annifyrrwch Taurus ymarferol.

Mae Sagittariaid yn feisty, yn ysblennydd, ac yn dueddol o hwyliau. Mae hi wedi meistroli sgiliau lefel uchaf mewn coegni, felly mae hi eisoes yn barod gyda chwip doeth. Ond, mae hi hefyd yn ymladdwr iawn sydd bob amser yn gorfod bod â'r gair olaf. Nid yw Stubborn Taurus yn gofalu am sylwadau snide Sagittarius.

Mae gan y Sagittarius Woman Taurus yn ddeniadol oherwydd ei fod mor gariadus a hoffus. Mae hi'n chwennych cwmnïaeth ac nid oes gan Taurus unrhyw broblem wrth fynd i'r afael â'i hanghenion. Ar y dechrau, mae Taurus yn gwerthfawrogi ei gonestrwydd a'i didwylledd. Ond mae gwahaniaeth rhwng bod yn onest a thrite. Nid oes gan y dyn Taurus unrhyw oddefgarwch am yr eiliadau pan ddaw hi'n snide neu'n faleisus.

Mae'r Dyn Taurus wrth ei fodd yn yr awyr agored. Hela, pysgota, a heicio trwy'r coed yw rhai o'i hoff ddifyrrwch. Mae gwersylla ar benwythnosau yn rhan o'i restr gweithgareddau amser segur rheolaidd. Mae'r Fenyw Sagittarius hefyd yn mwynhau'r awyr agored. Felly, mae'r ddau yma'n treulio llawer o amser yn cymryd rhan yn yr harddwch yn y byd naturiol. Mae hi'n gwerthfawrogi natur gyson a diysgog ei dyn. Ond, mae hi hefyd yn gwybod nad oes ei dawelu pan mae ei dymer yn fflachio. Mae hi'n cau i lawr ac yn gwneud ei pheth ei hun nes iddo ddod at ei synhwyrau.

Cydnawsedd Menyw Taurus a Dyn Sagittarius

Mae perthynas Taurus a Sagittarius yn gwyro o'r rhamant nodweddiadol. Mae'r cwpl hwn yn debyg mewn ychydig o achosion. Gallant ddod o hyd i dir cyffredin i adeiladu arno gyda'i gilydd. Ond, mae'r modd y mae Taurus a Sagittarius yn trin y gwahaniaethau rhyngddynt yn bwysig. Bydd yn gwneud neu'n torri'r berthynas.

Wrth fachu gyda Menyw Taurus, mae'r Dyn Sagittarius yn cymryd tarw wrth ei gyrn! Mae hi'n baradocs cerdded, siarad sydd ag ymarweddiad tawel a gwên hyfryd. Mae hi ar unwaith yn glyd ac ymlaen, yn ddieuog a phrofiadol, yn classy ac yn ysgytwol. Ar y dechrau, mae'r Dyn Sagittarius yn gweld bod y Fenyw Taurus yn ddiddordeb mawr. Mae hi'n ddeallus ac yn hwyl. Mae ei rhodd ar gyfer gab yn ddeniadol hefyd. Mae Sagittarius yn mwynhau siarad i mewn i oriau mân y bore.

Mae Taurus yn bartner cyson ac ymarferol. Mae Sagittarius yn meddwl ei fod wedi ymdrin â phob sylfaen. Pam fod yn rhaid iddo boeni am ymarferoldeb pan mae Taurus eisoes yn gofalu am bethau? Ar y dechrau, mae Taurus yn amyneddgar gyda Sagittarius hedfanog sydd bob amser yn symud ac yn chwilio am hwyl. Ond, nid yw llid yn bell i ffwrdd ar y gorwel. Y cyfan sydd ei angen yw i’r Dyn Sagittarius chwifio baner goch fach ac mae hi’n mynd yn syth amdano, cyrn yn gyntaf!

Mae'r Fenyw Taurus yn docile a naw deg y cant o'r amser mae'n ymddangos yn dawelach. Mae'r term 'sedate' yn ffitio Taurus â pherffeithrwydd. Mae'n rhy hawdd iddo ddod yn datws-bwyta-sglodion tatws, soda-pop-yfed-soffa. Mae cydnawsedd Taurus a Sagittarius yn cynyddu pan fydd y ddau bartner yn cadw llygad ar ei gilydd.

Rhaid i'r Dyn Sagittarius fod yn hyblyg gyda'i amser a'i alwadau. Yn aml mae eisiau pethau ei ffordd ei hun. Mae'r Taurus Woman yn rhannu'r un safbwynt. Ond, bydd hi'n llawer mwy ystyfnig am y peth! Mae angen i Sagittarius adael i'w fenyw gymryd yr awenau o leiaf hanner cant y cant o'r amser. Bydd yn gwella sut maen nhw'n uniaethu â'i gilydd. Bydd hefyd yn gwneud iddi deimlo ei bod yn dal ei llais yn sanctaidd.

Dylai'r Fenyw Taurus allu gorffwys yn hawdd pan ddaw at ei Dyn Sagittarius. Mae'n ffyddlon ac yn ymroddedig i'r person y mae'n ei garu. Ni all Taurus bara mewn perthynas â pherson nad yw'n ymrwymo. Mae hi'n mynnu teyrngarwch a bydd yn cerdded i ffwrdd oddi wrth rywun os ydyn nhw'n crwydro. Ond mae hi'n dal i fod yn aflonydd yn y berthynas. Pam? Mae'r Dyn Sagittarius yn swynol ac yn flirtatious. Mae'r Fenyw Taurus yn dueddol o genfigen cynddeiriog. Nid ei fod yn dueddol o dwyllo, ond mae angen i bawb ei garu.

Amlapio Cydweddiad Cariad Sagittarius a Taurus

Nid yw gêm gariad Taurus a Sagittarius wedi'i sefydlu i lwyddo. Ond, nid yw'n golygu nad oes gan y cwpl unrhyw obaith o gadw'r cysylltiad cariad yn fyw. Er mwyn iddo bara, dylai'r cwpl hwn roi ergyd gyntaf i gyfeillgarwch tymor hir. Gallant ddefnyddio'r amser i ddod i adnabod ei gilydd felly gallai perthynas gariad fod yn fwy rhagweladwy. Yn ystod eu cyfeillgarwch, gallant archwilio tir cyffredin. Mae'r hyn maen nhw'n ei ddarganfod gyda'i gilydd yn rhywbeth y gallant seilio'r berthynas arno. Mae gwneud hynny yn caniatáu i'r ddeuawd hon gael porthladd diogel o gyffredinedd i ddychwelyd hefyd pan fydd pethau'n mynd yn anodd rhyngddynt.

Mae cydnawsedd rhwng Taurus a Sagittarius yn denau. Ond, nid yw'n amhosibl i'r cwpl hwn syrthio mewn cariad. Gydag ymrwymiad a ffocws ar y dyfodol, gall y cwpl hwn fynd yn groes i fethiant perthynas. Mae'n bosibl i gariad bara rhwng Taurus a Sagittarius sydd am iddo weithio.

Ydych chi'n chwilfrydig am arwyddion Sidydd eraill? Mae cydweddoldeb yn beth cymhleth mewn perthnasoedd, ond gall arwyddion seren fod yn ganllaw ichi. Mae gan Daily Horoscope Astros yr holl wybodaeth gydnawsedd sydd ei hangen arnoch chi. Darganfyddwch sut mae arwyddion Sidydd yn paru nawr! Mae'r wybodaeth yn rhad ac am ddim ac ar flaenau eich bysedd!

Darllenwch Bopeth Am Arwydd Sidydd Taurus

Cliciwch i ddysgu popeth Nodweddion Taurus, Personoliaeth a Nodweddion !
Chwilio am gariad? Cliciwch i ddarllen popeth Cydnawsedd Taurus !
Mynnwch wybodaeth fanwl am y Dyn Taurus !
Datrys dirgelwch y Menyw Taurus !
Oes gennych chi Ferch neu Fab Taurus? Cliciwch i ddarllen popeth am y Plentyn Taurus !

Darllenwch Bopeth Am Arwydd Sidydd Sagittarius

Cliciwch i ddysgu popeth Nodweddion Sagittarius, Personoliaeth a Nodweddion !
Chwilio am gariad? Cliciwch i ddarllen popeth Cydnawsedd Sagittarius !
Mynnwch wybodaeth fanwl am y Dyn Sagittarius !
Datrys dirgelwch y Menyw Sagittarius !
Oes gennych chi Ferch neu Fab Sagittarius? Cliciwch i ddarllen popeth am y Plentyn Sagittarius !

Divider Star Teal 675x62