Cwestiynau i'w Gofyn i Seicig

Cwestiynau i'w Gofyn i Seicig

Wedi'i bostio ar Cwestiynau i

Rydych chi wedi penderfynu mentro a mynd i gael darlleniad seicig. Nawr, os nad ydych erioed wedi cael darlleniad seicig o'r blaen efallai y byddwch chi'n cael ychydig o golled o ran sut i baratoi ar ei gyfer. Na, peidiwch â phoeni. Does dim rhaid i chi batio'ch bol, rhwbio'ch pen a sefyll ar un bwyd (gwenu). Fodd bynnag, efallai y bydd gennych brofiad gwell os dewch â chwestiynau pwysig i'ch eisteddiad.Yr Ymwadiad Di-gwestiwn:

Nawr, gadewch i ni gefn am funud. Mae rhai seicigau (fi) yn dweud wrthych chi am gadw'ch cwestiynau'n breifat tan ar ôl y darlleniad. Nid yw hynny'n golygu nad oes gennych unrhyw gwestiynau - mae'n golygu eu gadael yn ddigymell nes bod y darllenydd seicig wedi cyflwyno'r holl negeseuon y mae Ysbryd (eu tywyswyr, angylion, hynafiaid a mwy) wedi gofyn i'r seicig eu cyflwyno. Ar ddiwedd y sesiwn gallwch rannu a oedd y wybodaeth a gawsoch yn ateb y materion hynny neu mewn gwirionedd wedi agor y llwybr i linell feddwl hollol wahanol. Y canlyniad deublyg hwn yw'r union reswm pam mae rhai seicigau a chyfryngau seicig wedi cadw'ch cardiau yn agos at y frest, fel petai. Nid ydyn nhw am ganolbwyntio cymaint ar un pwnc na all y Bydysawd gael neges drwyddo y byddech chi ANGEN clywed amdano mewn gwirionedd, yn fwy felly na'r cwestiynau eraill sydd wrth law.Faint o Gwestiynau Ddylwn i eu Gofyn i Seicig

Mae hon mewn gwirionedd yn eitem dda ar gyfer eich ymchwiliad pan fyddwch chi'n sefydlu slot amser gyda'ch seicig. Fel arfer mae ganddyn nhw deimlad da o faint o gwestiynau sy'n llenwi X swm o funudau heb sgleinio dros bethau'n arwynebol. Efallai y byddwch chi'n gofyn eich holl gwestiynau, llai neu fwy yn dibynnu - rydych chi'n berson unigryw a bydd canlyniadau eich sesiwn yn yr un modd yn unigryw i chi, eich pryderon a'ch anghenion. Felly os yw'ch cwnselydd seicig yn awgrymu 3 chwestiwn, cofiwch gael pedwerydd ar gyfer copi wrth gefn.Sylweddola hefyd y gall eich cwestiynau arfaethedig newid yn llwyr yn dibynnu ar yr atebion a gewch o'r ymholiad blaenorol. Mae hynny'n hollol normal, ac yn aml yn llawer mwy ystyrlon. Rydych chi bellach wedi ymuno â'r broses reddfol gyda'ch darllenydd, felly rydych chi'n mynd i gael canlyniadau gwell.

ble mae saturn ar hyn o bryd sêr-ddewiniaeth

Cwestiynau Da i'w Gofyn i Seicig

Os siaradwch â seicigau, byddwn yn dyfalu y bydd bron pob un ohonynt yn dweud bod cwestiynau perthynas (teulu, rhamant, gyrfa, ac anifeiliaid anwes yn cael eu cynnwys mewn ymholiadau ‘perthynas’) yn dod allan fel y pwnc mwyaf poblogaidd dro ar ôl tro. Mae yna reswm am hyn. O ran ein hemosiynau yn aml mae bodau dynol angen persbectif allanol nad oes ganddo fuddsoddiad personol yng nghanlyniad eich gweithgareddau. Mae emosiynau'n oddrychol. Mae hyn yn rhoi mwy o wrthrychedd i chi.

Cwestiynau Perthynas i'w Gofyn i Seicig

Felly os ydych chi ddim mewn perthynas ramantus nac yn trawsnewid efallai y byddwch chi'n gofyn pa nodweddion i edrych amdanyn nhw mewn cydymaith sy'n iach i chi. Mae cwestiynau tebyg eraill yn cynnwys:

  • Oes angen i mi wneud newidiadau personol i ddod o hyd i'r person iawn ar gyfer cariad tymor hir
  • Beth yw'r arwyddion rhybuddio fy mod i'n mynd i'r cyfeiriad anghywir gyda pherthynas newyddI'r rheini eisoes mewn perthynas mae gwahanol gwestiynau'n codi fel:

  • Rwy'n teimlo ein bod ni'n cael problemau ond ni allaf gael synnwyr pam. Unrhyw fewnwelediadau?
  • Mae ein perthynas yn eithaf da ond ar gyfer (llenwch y gwag). Sut mae gwella hynny?

Cwestiynau Gyrfa a Swydd i'w Gofyn i Seicig

Mae gyrfaoedd yn bwnc 'poeth' arall ar gyfer darlleniadau seicig. Mae pawb eisiau cyfrif y ffordd i lwyddiant, ond pan mae anfanteision ariannol byd-eang mae pawb yn mynd yn nerfus ynghylch diogelwch swyddi. Yn y naill achos neu'r llall, canolbwyntiwch eich cwestiwn ar yr hyn sy'n arwain at y cyflawniadau mwyaf, sydd yn ei dro yn cefnogi hirhoedledd! Fel arall, efallai yr hoffech i'ch darllenydd edrych ar eich llwybr gyrfa cyfredol a gweld a oes ganddo ambell dro a thro y mae'n rhaid i chi ei ystyried.

Cwestiynau Arian, Cyllid, Buddsoddi a Goresgyniad i'w Gofyn i Seicig

Er y gall seicig neu eglurwr roi gwybodaeth ichi am eich cyllid neu'ch llwybr unigryw i ddigonedd, dylech bob amser ofyn am gyngor gweithiwr proffesiynol cyllid a buddsoddi. Fodd bynnag, yn yr un modd â phob mater metaffisegol arall, gall seicigau tiwniedig weld y maes egnïol o amgylch materion ariannol yn hawdd.Gadewch i ni ddweud nad ydych chi'n dda gydag arian. Mae'n ymddangos nad oes gennych chi erioed ddigon i dalu biliau neu deimlo'n ddiogel. Gall seicig sensitif roi syniad i chi pam nad ydych chi'n gallu arbed arian neu, hyd yn oed os ydych chi'n gyfoethog dros ben, dydych chi byth yn teimlo fel bod gennych chi ddigon.

Yn meddwl eich bod chi eisiau prynu cartrefi a'u troi am elw? Bydd seicig gonest a real yn rhoi gwybod i chi a yw er eich budd uchaf a gorau neu a fyddwch chi'n colli'ch crys.

Cwestiynau Eglurder i'w Gofyn i Seicig

Rydym yn wynebu penderfyniadau bron bob eiliad o bob dydd. Ydych chi'n troi i'r dde wrth y golau neu'n mynd ar lwybr arall? Ydych chi'n cael tŷ newydd neu'n glynu wrth eich eiddo presennol? Ydych chi'n dod o hyd i gariad newydd neu'n aros yn annibynnol? Dywedwch y gwir, mae'n debyg eich bod eisoes wedi gwneud penderfyniad ar y pynciau hyn ac ni fydd cynghorydd seicig moesegol yn rhoi ateb pat i chi. Yn hytrach, byddant yn ailgyfeirio'ch cwestiynau fel y gallwch edrych ar ganlyniadau posibl o'ch dewisiadau a symud yn unol â hynny.

cydnawsedd menyw canser a dyn tawrwsMae ansicrwydd yn berthnasol i bwy, pryd a ble ymholiadau hefyd. Mae gennych ewyllys rydd. Mae darllenydd yn codi patrymau a thueddiadau ond os ydych chi'n chwilio am ateb fel 'John Doe, mewn 2 fis 5 diwrnod, mewn parc' byddwch chi'n siomedig. Mae rhai seicigau yn cael rhan o'r llun. Er enghraifft, efallai y byddan nhw'n teimlo y byddwch chi'n cwrdd â pherson pwysig mewn lleoliad awyr agored neu naturiol ond heb unrhyw syniad am yr amser na'r unigolyn dan sylw. Byddwch yn rhesymol yn eich disgwyliadau (ac mae hynny'n golygu meddwl am ddisgwyliadau o ran sut rydych chi'n geirio cwestiynau).

Cwestiynau Iechyd i'w Gofyn i Seicig

Mae cwestiynau iechyd yn bwnc anodd arall i ddarllenwyr seicig. Mae yna seicigau sy'n arbenigo yn y math hwn o wasanaeth greddfol. Fe'u gelwir yn Intuitives Meddygol. Mae rhai yn hynod fanwl yn y wybodaeth y gallant ei chasglu gan yr eisteddwr. Fodd bynnag, NI ALLWCH AC NI DDYLID roi cyngor meddygol i chi. Fodd bynnag, efallai y gallant eich gwyro oddi wrth sefyllfaoedd sy'n peri trafferth yn gorfforol, yn feddyliol neu'n ysbrydol a allai effeithio ar eich iechyd. Pan fyddwch chi eisiau gwybod pam eich bod chi'n sâl - ewch i weld meddyg. Os ydych chi eisiau gwybod beth allwch chi ei wneud i aros yn iachach yn gyfannol - gwelwch seicig. Byddwch yn ymwybodol na ddylai Intuitive Meddygol neu unrhyw fath o wybodaeth ymarferydd metaffisegol fyth gymryd lle gweithiwr meddygol proffesiynol trwyddedig.

Cwestiynau Ysbrydolrwydd i'w Gofyn i Seicig

Ah, nawr rydych chi ar gae chwarae'r darllenydd seicig. Efallai y byddan nhw'n sylwi ar bethau nad ydych chi erioed wedi'u gweld amdanoch chi'ch hun. Ydych chi'n meddwl y gallai fod gennych roddion seicig neu roddion ysbrydol eraill? Gofynnwch! Ydych chi'n teimlo fel eich Llwybr ysbrydol a ydych chi wedi troelli'ch olwynion mewn mwd - Gofynnwch! Am wybod am fywydau'r gorffennol neu ganllawiau ysbryd - gofynnwch!

Nawr, nid yw rhai pobl yn credu bod ateb cwestiynau sy'n gysylltiedig ag ysbryd yn waith seicig neu y dylent orfod talu i gael y cwestiynau ateb seicig fel y rhain. Ein cyngor? Os nad ydych am dalu seicig am y math hwn o wybodaeth yna gwnewch yn siŵr na ddylech ofyn cwestiynau a fydd yn mynd â'r darlleniad i lawr y ffordd honno. Hefyd, os ydych chi'n teimlo bod seicig yn rhoi sgwrs dda i chi, hyfforddi, neu ddysgu am ysbrydolrwydd yn lle darlleniad seicig go iawn, peidiwch â bod ofn codi llais. Mae'n sesiwn CHI a'ch arian CHI. Dylech allu teimlo'n ddigon cyfforddus gyda'ch seicig y gall fod cyfathrebu agored bob amser.

Canllawiau Ysbryd ac Angylion Cwestiynau i'w Gofyn i Seicig

Mae Folks wrth eu bodd yn gofyn i seicigiaid pwy yw eu Canllawiau Ysbryd a'u Angylion. Mae'r berthynas â Chanllawiau Ysbryd ac Angylion yn anhygoel o bersonol. Am y rheswm hwn, nid wyf yn argymell gofyn i seicig ‘ddweud’ wrthych yr hyn y mae ef / hi yn ei weld. Rwy’n eich argymell i fyfyrio, gan ofyn i Spirit anfon arwyddion atoch, gan gymryd gweithdy myfyrdod dan arweiniad credadwy ‘Meet Your Spirit Guides & Angels’, ac ati.

dyn canser a menyw ganser yn rhywiol

Yn benodol yn achos Angels, mae llawer o seicigau yn gyflym i ddweud eu bod yn 'gweld' penawdau'r byd angylion - Archangel Michael, Gabriel, Uriel, Metatron, ac ati. Pam? Oherwydd bod pawb eisiau meddwl yn dda ‘mae gan Michael eu cefn. Ac mae'n gwneud. Mae'n angel. Mae ganddo bawb yn ôl.

O ran Canllawiau Ysbryd - sydd eisiau cael gwybod bod eu Canllaw Ysbryd yn wraig tŷ ganol-orllewinol o'r enw Bertha; a fu farw yn ystod pla mawr locust diwedd y 1800au? Neb. Rydyn ni i gyd eisiau Mam Theresa neu Thor - wyddoch chi, rhywun yn cŵl. Yn union fel pob un ohonom nad oedd Joan of Arc mewn bywyd yn y gorffennol, nid ydym i gyd yn cael Canllawiau Ysbryd cyfareddol. Cymerwch yr amser i gwrdd yn bersonol â'ch Arweinwyr Ysbryd ac Angylion. Byddwch yn agored. Byddwch yn ddiolchgar pan fyddant yn ymddangos i chi. Yn anad dim, peidiwch â barnu. Efallai y bydd y wraig tŷ ganol-orllewinol honno'n gallu dysgu peth neu ddau i chi am gartrefu neu oroesi.

Cwestiynau Terfynol i'w Gofyn i Seicig

Yn realistig ar ddiwedd y dydd y cwestiynau rydych chi'n eu cyflwyno i seicig yw'r rhai sydd bwysicaf i chi. Cymerwch yr amser i feddwl amdanynt. Ysgrifennwch sawl un cyn eich apwyntiad, yna darllenwch nhw cyn mynd. Mae gennych amser o hyd i newid a newid fel eu bod yn adlewyrchu'r materion dan sylw yn well.

Postiwyd y cofnod hwn yn Galluoedd Seicig, Pwerau a Darlleniadau . Llyfrnodwch y permalink .