Symboliaeth ac Ystyr Llew

Symboliaeth Anifeiliaid Pwer Totem Ysbryd Llew Ystyr 1200x630

Delwedd o fy chwaer-safle WhatIsMySpiritAnimal.com

Symboliaeth ac Ystyr LlewTrwy bob diwylliant mae symbolau ac ystyron cyffredinol Llew yn cynnwys:

 • Ffocws
 • Cyfathrebu Di-ofn
 • Amynedd
 • Greddf ac Ymwybyddiaeth
 • Grym Tawelwch
 • Balchder
 • Dewrder
 • Cryfder
 • Ffyrnigrwydd
 • Dominion
 • Chwareusrwydd
 • Teulu

Wrth ichi ddarllen trwy'r casgliad manwl o symbolaeth ac ystyron Llew yma ar Daily Horoscope Astros, cymerwch amser i fyfyrio ar sut mae egni'r Llew yn siarad â'ch calon.Ystyriwch pa fath o roddion ysbrydol y mae Lion wedi ymddangos i'w rhoi i chi a sut rydych chi i fod i weithio gyda'i egni.Ledled y byd hynafol, gwnaeth mwng melyn bywiog y Llew ei fod yn symbol solar naturiol.

Yn hynny o beth daw Brenin y Bwystfilod yn rhuo i'n taith ysbrydol gyda phwer amrwd, dewrder ac ymddygiad ymosodol.

Ond mae cathod yn nosol. Yn hyn, mae egni Llew hefyd yn gorchuddio ein hysbryd yng ngrym lleuad y nos - pan mae llawer o'r byd yn cysgu a'r Cathod Mawr ym mhobman eto heb eu gweld, yn cyfathrebu eto heb eu clywed ac yn hela eto'n ansymudol.

symbolau cwlwm celtaidd a'u hystyronMae darluniau o'r Llewod yn llythrennol yn mileniwm ledled y byd. Roedd rhai yn parchu'r Lioness fel y darparwr am ei balchder, ac mae ystyr rhagluniaeth a medr hela yn parhau i fod yn gyfan.

Yn yr Aifft mae gan y sffincs gorff Llew, a oedd yn symbol cysegredig o'r Dduwies a ddiogelodd y pharaohiaid yn yr ôl-fywyd. Dywed haneswyr wrthym fod duwies chwareus dawns ac amddiffyniad wedi ymddangos mewn lluniau cynnar fel un â phen ‘Lioness’ yn lle cath ddof. Roedd gan fodau eraill ym mhantheon yr Aifft debygrwydd Lion gan gynnwys y ffrind ffyrnig i ferched a phlant, Sekhmet a mab Bast, Maahes, duw rhyfel.

Mae straeon a chelf y Dwyrain Canol yn dangos bod y Llew yn cynrychioli brenhinoedd gwych. Roedd gan y duwiau a'r duwiesau yn y rhanbarth hwn gymdeithion Llew hefyd. Ymhlith yr enghreifftiau mae Ishtar gyda cherbyd wedi'i dynnu gan Llew ac Inanna sy'n sefyll ar gefnau dwy Lew benywaidd. Mae hyn yn cyfeirio at y Llew fel arwyddlun o gryfder ac awdurdod mawr. Mae'r cysylltiad yn cryfhau ymhellach pan welwn y fynedfa i ddinasoedd a themlau gwych gyda gatiau Llew a cherfluniau ystlysol fel amddiffynwyr.Mae Bwdhaidd Tsieineaidd yn portreadu'r Llew fel creadur o fawredd mawr. Credir bod y Llewod yn amddiffyn bodau dynol rhag ysbrydion a chythreuliaid. O ganlyniad, mae'r bensaernïaeth ledled Tsieina yn cynnwys Llewod wrth fynedfeydd, yn wyliadwrus. Mae'r Tibetiaid yn adlewyrchu'r natur amddiffynnol hon gan ddefnyddio'r Llew Eira. Y gwahaniaethau allweddol yw bod Llewod Eira yn cynrychioli elfen y Ddaear yn lle tân, ond yn parhau i fod yn ddi-ofn.

Mae'n ymddangos bod gan Lion Spirit ochr feddal, cath-pussy hefyd. Yn stori Androcles a'r Llew gwelwn nad anghofir yn fuan garedigrwydd y gath fonheddig hon. Ar ôl helpu'r Llew i gael gwared â drain a haint, mae'r Llew yn dychwelyd y ffafr trwy wrthod difa'r caethwas ifanc yn y Syrcas Maximus, a dangos yn agored ei hoffter tuag at Androcles at yr Ymerawdwr. Yn y modd hwn, mae Lion yn derbyn ystyr ychwanegol fel ymroddiad a charedig i'r rhai sy'n ei drin yn deg.

Anifeiliaid Ysbryd Llew

Os yw Lion yn cadw i fyny yn eich ymwybyddiaeth (ar ffurf gorfforol neu mewn ffilmiau, caneuon, teledu, ac ati), mae'n golygu bod y cwestiwn 'Beth Yw Fy Ysbryd Anifeiliaid' wedi'i ateb.Pan fydd egni Llew yn cyflwyno'i hun yn eich bywyd mae'n dod â chryfder a bywiogrwydd anghyffredin. Mae Lion yn aml yn ymddangos i berson sydd angen adennill ei le a chymryd rôl arwain yn ôl mewn bywyd. Fel arall, mae'r Lion Spirit Animal yn cael ei ddenu at bobl sy'n ddewr ac yn ddirmygus â photensial arwain.

Os ydych chi'n cwrdd â Lioness, mae'r ffocws ychydig yn wahanol. Bydd hi'n eich dysgu sut i ofalu am eich balchder a chael eich teulu i weithio'n fwy cydweithredol. Mae'r Lioness yn dysgu popeth ifanc sydd ei angen arni i ofalu am eu hunain heb eu gadael yn agored i niwed. Mae ysbryd Lioness yn hoffi pobl sy'n meithrin ac yn amddiffyn y gwan.

Gydag Ysbryd Anifeiliaid Llew wrth eich ochr rydych yn sicr o ddenu'r chwyddwydr gyda magnetedd pur. Mae arweinwyr ysbrydol sydd â thywysydd Llew yn amddiffyn eu ffydd yn ymosodol rhag delweddau ffug. Byddant hefyd yn amddiffyn i'r marwolaeth y cysyniad o ryddid crefyddol a dod o hyd i Dduw yn eich ffordd eich hun.

Pan fydd Lion yn mynd gyda chi mewn bywyd byddwch chi'n dysgu llawer am ddileu ofn a hunanfynegiant. Arhoswch yn ostyngedig gyda Lion, gan wybod bod ymarweddiad yn bwysig. Gall y feline hwn ddysgu llawer i chi am drin eich pŵer personol yn effeithiol.

Anifeiliaid Totem: Llew

Os ydych wedi dewis galw ysbryd Llew fel eich anifail totem, gwnewch yn siŵr eich bod yn barod am y twf ysbrydol a'r gwersi y gallech ddod ar eu traws. Cofiwch, gall trawsfudo fod yn hynod gadarnhaol neu negyddol felly defnyddiwch wersi Lion yn ddoeth.

Mae dewis y Llew fel Totem Anifeiliaid yn symbol o'ch parodrwydd i wynebu heriau yn uniongyrchol.

Mae yna ychydig o'r plentyn gwyllt yn y totem hwn, felly mae dysgu hunanreolaeth hefyd yn un o wers bwysig yr Ysbryd hwn.

Galw ar y Llew pan fydd angen i chi haeru eich hun neu pan fyddwch chi'n teimlo bod ysglyfaethwr yn eich tiriogaeth. Mae ysbryd llew yn eich cefnogi gyda rhinweddau hyder a phlu hen-ffasiwn.

Wrth i Animal Totems fynd, mae Llew yn un o'r goreuon i arweinwyr sy'n delio â grwpiau llai na chydweithredol oherwydd gall roi'r dewrder i chi wneud pa bynnag newidiadau sy'n angenrheidiol fel bod y Balchder yn cael ei amddiffyn.

Anifeiliaid Pwer Llew

Oherwydd ein bod ni i gyd yn gysylltiedig ar lefel gellog, mae gennych chi'r pŵer i gyrraedd y tu mewn i'ch hun a manteisio ar y rhannau hynny ohonoch sy'n gartref i reddf, nodweddion a galluoedd Llew.

Mewnoli a defnyddio nodweddion Llew pan fyddwch chi am gyflawni nodau. Cyrraedd y tu mewn a gafael ar y greddfau a'r galluoedd cynhenid ​​sydd gennych i gysoni'ch patrwm egni â nodweddion ceffyl. Yn syml, ' Byddwch y Llew '.

Mae Llew fel Anifeiliaid Pwer yn rhedeg i'n bywydau gyda holl bwer yr haul ganol dydd. Nid oes unrhyw betruster yma - yn hytrach gwybodusrwydd syml. Mae pobl y llew yn gwybod eu lle yn y gadwyn fwyd ddiarhebol ac yn y byd. Maent yn llawer balch gyda sgiliau cyfathrebu blaenllaw ac yn ddiffyg naturiol ar gyfer arweinyddiaeth.

Mae cerdded gyda'r Llew fel Anifeiliaid Pwer yn golygu bod yn barod am drafferth, ond heb ei geisio.

Mae sianelu egni Llew yn eich annog i wneud yr hyn sy'n fonheddig ac yn iawn gydag argyhoeddiad. Peidiwch â bod ofn defnyddio egni'r Llew yn aros yng ngwellt eich Bydd wedi . Mae gadael hyd yn oed ychydig bach allan yn rhoi sylw i ysglyfaethwyr, yn enwedig o ran eich balchder agos. Nid yw amarch yng ngeirfa Lion, heb sôn am y gair 'rhoi'r gorau iddi'.

Mae’r triawd cysegredig o nodweddion cymeriad: anrhydedd, parch a diolchgarwch yn crynhoi cysylltiadau metaffisegol y Lion yn braf. Mae anrhydedd yn golygu gwerthfawrogiad, mae parch yn cael ei ennill ac mae diolchgarwch yn mynd law yn llaw â cherdded yn y byd hwn fel ysbryd.

Llew mewn Symbolau Anifeiliaid Brodorol America

Mae Llewod Mynydd yn ymddangos yn straeon gwahanol lwythau fel symbol arweinydd doeth sy'n gwybod ei fwriad ac yn arwain yn hyderus. Mae'r llewod yn gyfrwys, yn fonheddig ac yn ddewr.

Mewn rhai rhanbarthau mae Lion Spirit yn achosi ofn oherwydd y pŵer peryglus y maen nhw'n ei wario a'r ffaith bod y Llew yn cerdded mewn moccasinau distaw.

Mae'r Hopi yn parchu'r Llew fel gwarcheidwad cysegredig i'r llwyth y maen nhw'n edrych amdano am gyngor parhaus yn ystod y ddefod. Maen nhw'n ei ddarlunio fel heliwr gwych sy'n gryf ac yn ddi-ofn yn wyneb unrhyw her. Mae'r symbolaeth hon ar gyfer Lion yn trosi i lwythau Navajo lle maen nhw yn yr un modd yn ystyried Ysbryd y Llew yn warcheidwad ac yn amddiffynwr.

Arwyddion Sidydd Llew

Cynrychiolir Arwydd Sidydd Leo yn symbolaidd gan The Lion.

Dyddiadau Leo yw Gorffennaf 21 - Awst 21.

Mae gennym lyfrgell gynhwysfawr o wybodaeth Leo felly cliciwch ar y dolenni isod i ddysgu mwy! Hefyd, os nad ydych chi'n Leo ond yn adnabod Leo a fyddai'n mwynhau dysgu mwy am eu Sign Star, rydym yn sicr y byddem yn ei werthfawrogi pe byddech chi'n rhannu'r erthyglau gyda nhw!

Nodweddion Arwyddion Leo, Personoliaeth, Nodweddion

Cydnawsedd Leo: Leo Mewn Cariad ac Mewn Gwely

Y Plentyn Leo: Nodweddion a Phersonoliaeth Leo Girl & Boy

Breuddwydion Llew

Efallai y bydd gweld Llew yn eistedd mewn breuddwyd yn arwain at newid sydd ar ddod yn eich rôl i rôl arweinydd neu athro. Pan fydd hynny'n digwydd mae'r Llew yn eich atgoffa i ddilyn ei wers o arwain gydag urddas.

Ewch i'n Geiriadur Breuddwydion i ddysgu mwy am Breuddwydion y Llewod .

Ffeithiau Llew a Thrivia

 • Llewod yw'r ail rywogaeth gath fwyaf yn y byd (y tu ôl i deigrod)
 • Roedd y llew trymaf yn pwyso 826 pwys
 • Gellir clywed rhuo llew o 5 milltir i ffwrdd
 • Yn y gwyllt, mae llewod yn gorffwys am 20 awr y dydd
 • Gall llewod gyrraedd cyflymderau o 50 mya, ond dim ond mewn pyliau byr

Dyfyniadau Llew

Nid fi oedd y llew, ond mi oedd yn gyfrifol am roi rhuo’r llew.
-Winston Churchill

Mae llew yn cysgu yng nghalon pob dyn dewr.
Dihareb -Turkish

Mae cwilsyn gwydd yn fwy peryglus na chrafanc llew.
Dihareb Saesneg

Ffilmiau Llew

 • The Wizard of Oz (1939)
 • The Lion King (1994)
 • Cerdded Gyda'r Llewod (1999)
 • Yr Ysbryd a'r Tywyllwch (1996)
 • Anifeiliaid Unedig (2010)
 • Clarence, y Llew Croes-lygaid (1965)
 • Dyn y Llew (1936)
 • Helwyr y Llew (1951)
 • Y Llew (1962)
 • The Wild (2006)
 • Madagascar (2005)

Caneuon Llew

 • Calon Llew gan Kid Cudi
 • Haearn, Llew, Seion gan Bob Marley
 • Lion’s Roar gan Asher Roth
 • Dyn Llew Bach gan Mumford & Sons
 • Mae'r Llew yn Cysgu Heno gan The Tokens
 • Llewod gan Dire Straits

Llewod Enwog

 • Simba, Nala, Mufasa, Scar, Sarabi, a Sarafina, o'r ffilm 'The Lion King'
 • Y Llew Llwfr, o'r ffilm 'The Wizard of Oz'
 • Llew, o'r ffilm 'The Lion, the Witch, and the Wardrobe'
 • Alakay ('Alex'), o'r ffilm 'Madagascar'
 • Sampson, o'r ffilm 'The Wild'

Ofergoelion Llew

 • Defnyddiodd yr Etrusciaid a'r Groegiaid ddelweddau Llew fel swyn am ddewrder a chryfder.
 • Yn Ewrop roedd cred bod iechyd Brenin yn gysylltiedig ag iechyd Llew.
 • Dywed llên yr Aifft fod yr haul yn codi dros gefnau dau Lew yn y Dwyrain.
 • Mae wynebau llew a cherfluniau a osodir ger mynedfeydd yn amddiffyn y breswylfa a phawb sy'n dod i mewn.
 • Mae cerfiad o grafanc Lion yn gweithredu fel swyn am gryfder a chysondeb.
 • Mae delweddau o Lewod babanod sy'n cael eu cario fel talismans yn galw am wenwyndra ac addfwynder.