Ystyr Cerdyn Tarot Marchog y Cwpanau

Cerdyn Tarot Marchog y Cwpanau Ystyr Delyn Tarot Waite

Ystyr Cerdyn Tarot Marchog y Cwpanau

Tabl Cynnwys Tarot Marchog y CwpanauYstyr Cerdyn Tarot Marchog y Cwpanau

Negesydd yw Marchog y Cwpanau, ac mae ei neges yn un o ailgyflenwi a llawenydd.

Dywedir mai Marchog y Cwpanau yw'r mwyaf benywaidd o'r marchogion yn y tarot. Mae hynny oherwydd bod gan gynnwys ei gwpan y pŵer i adfer bywyd hyd yn oed y tir mwyaf annioddefol.Mae'r tirwedd y mae'n reidio ar gerdyn tarot Knight of Cups yn ddiffrwyth, er bod afon yn rhedeg trwyddo. Dim ond yn y pellter y gallwch chi weld ychydig o glystyrau o goed garw.

Mae'r bywyd y mae Marchog y Cwpanau yn dod ag ef i'r anialwch hwn nid yn unig yn gorfforol, ond hefyd yn ysbrydol, fel y gwelwch o'r net pysgod wedi'i frodio ar dabard y Knight.

Mae'r adenydd ar y Knight’s helmed a esgidiau uchel , cyfeiriad at dduw Gwlad Groeg Hermes , dangoswch fod ei neges o darddiad dwyfol.Mae ei geffyl yn llwyd , gan atgyfnerthu'r ffaith bod Marchog y Cwpanau yn symud ar gyflymder araf a phwyllog. Mae hyn yn caniatáu i'r Marchog deithio drwyddo llyfn a mynyddig tir - hyd yn oed yn rhuthro afonydd - heb ollwng un diferyn o gynnwys gwerthfawr y siapan.

Fel y aer agwedd ar dwr , heddychwr tragwyddol Libra yn gosod ceryntau pwerus emosiynol a greddfol Scorpio yn symud heb eu cynhesu.

Mae gweithredoedd ac emosiynau ‘Knight of Cups’ mewn cydbwysedd perffaith - yr un cydbwysedd mewnol sydd wedi caniatáu i’r cimwch yr afon ofnus, diymadferth yn The Moon of the Major Arcana ddod yn Charioteer pelydrol sydd wedi croesi’r Abyss Fawr. Mewn gwirionedd, mae Kabbalists yn aml yn cymharu'r Abyss ag anialwch diffrwyth.

beth yw'r gofynion i fod yn blaned‘Marchog y Cwpanau’ viewfinder ar i fyny. Mae hynny'n ystum gan farchogion canoloesol yn arwydd bod eu bwriadau'n heddychlon. Y undented arfwisg yn sgleinio ac yn tywynnu'n llachar yn yr haul. Yma, mae'n symbol o ras dwyfol a phurdeb ei fwriadau.

Mae'r Marchog Cwpan hwn yn gariad, nid ymladdwr. Nid oes unrhyw gywilydd mewn gweiddi pan welwch ef yn ymddangos mewn darlleniad. Nid yw'n hawdd gwrthsefyll pŵer cariad.

Pwy sydd eisiau, beth bynnag?Ystyr Cerdyn Tarot Umpight Knight of Cups

Pan welwch y cerdyn Knight of Cups mewn darlleniad, paratowch i gael eich ysgubo oddi ar eich traed!

Mae cerdyn tarot Knight of Cups yn bendant yn neges cariad. Os ydych chi wedi bod yn chwilio am wir ramant, mae'n dod eich ffordd! Mae'n disgrifio person sydd mewn cysylltiad dwfn â'i deimladau. O ganlyniad, mae'n gwybod sut i reoli ei emosiynau fel oedolyn.

dyn llyfrgell a menyw acwariwm yn rhywiol

Does dim rhaid i chi boeni am blentyn tair oed maint dyn sydd wedi anghofio nad yw taflu stranc yn eil bwyd byrbryd y siop groser yn giwt bellach!

Gwell fyth, oherwydd ei gysylltiad dwfn â'i deimladau, bydd yn gwybod yn union beth i'w wneud i wneud i chi deimlo eich bod chi'n cael eich caru.

Yn ehangach, mae cardiau tarot Marchog y Cwpanau yn awgrymu bod anghenion emosiynol â seddi dwfn ar fin cael eu cyflawni. Gall hen glwyfau wella o'r diwedd a gellir gorffwys grudges. Efallai y byddwch hyd yn oed yn cael yr ymddiheuriad hir-hwyr hwnnw gan gyn-ffrind neu gariad.

Mae'n eithaf anodd anwybyddu chwedl y Greal pryd bynnag y mae marchogion a chwpanau yn yr un llun. Mae cerdyn tarot Marchog y Cwpanau hefyd yn cyhoeddi rhyddhad dwyfol. Mae eich gweddïau yn cael eu hateb, ac mewn ffordd sydd â'ch lles tymor hir wrth galon.

Os ydych chi wedi bod yn ystyried cwestiynau pwysfawr am grefydd ac ysbrydolrwydd, bydd gennych eglurder yn fuan.

Pan fydd Marchog y Cwpanau yn ymddangos mewn darlleniad, mae hefyd yn syniad da adolygu cynnydd prosiect tymor hir rydych chi wedi bod yn rhan ohono. Gan boeni am yr holl fanylion, gall fod yn anodd gweld y goedwig ar gyfer y coed. Ond os cymerwch gam yn ôl, fe welwch eich bod yn llawer agosach at eich nod nag y buasech wedi meddwl.

Cofiwch fod y marchog hwn yn symud ar gyflymder pwyllog a chyson.

Mewn darlleniad, mae'r cerdyn Knight of Cups hefyd yn awgrymu y byddwch chi'n derbyn neges bwysig, o bell o bosib neu gan rywun nad ydych chi wedi bod ynddo ymhen ychydig. Cadwch eich ffôn symudol wedi'i wefru a gwiriwch eich blwch post. Mae'n debygol o fod yn newyddion da!

Gwrthdroi Ystyr Cerdyn Tarot Marchog y Cwpanau

Pan fydd y cerdyn Knight of Cups yn cael ei wrthdroi, mae'n eich annog i edrych yn ofalus ar eich dymuniadau, eich anghenion a'ch ofnau - eich cartref emosiynol yn gyffredinol.

Os nad oes gennych syniad clir o'r hyn sy'n dod â llawenydd i chi, yn achosi poen i chi, a'r hyn sy'n peri i chi ofni, bydd eraill yn defnyddio'r diffyg gwybodaeth hwn i'ch trin!

Mae trinwyr yn tueddu i fod â gwell syniad o'r hyn sy'n gwneud i chi dicio na chi. Dyna pam eu bod nhw mor dda am gael i chi wneud yr hyn maen nhw ei eisiau. Beth sy'n waeth, mae ganddyn nhw ddawn arbennig i wneud i chi anwybyddu'ch clychau larwm mewnol - waeth pa mor uchel maen nhw'n canu.

Efallai na fydd gan rywun yn eich bywyd eich diddordeb gorau mewn golwg, ac mae ef neu hi yn bod braidd yn slei bach yn ei gylch.

Nid yw'r person hwn yn ceisio eich dallu â rhywfaint o gynllun pie-in-the-sky. Byddai hynny'n llawer rhy amlwg, gan ei gwneud hi'n rhy hawdd ichi ddweud na. Yn lle, mae ef neu hi'n chwarae ar eich anghenion emosiynol. Cyfleoedd yw, rydych chi eisoes yn gwybod hynny. Dydych chi ddim yn gwybod sut arall i lenwi'r gwagle hwnnw y tu mewn i chi.

menyw sgorpio a dyn canser yn y gwely

Efallai eich bod ofn cydnabod yr angen hwnnw. Efallai y bydd cyfaddef eich bod yn brin o rywbeth pwysig yn gwneud ichi deimlo'n llai ac yn wannach nag yr ydych chi'n meddwl eich bod chi. Credwch neu beidio, mae llawer o bobl mewn gwirionedd yn ofni eu pŵer eu hunain, oherwydd eu bod wedi tyfu i fyny ag ymdeimlad ffug o wyleidd-dra.

Dyna'n union beth mae trinwyr yn dibynnu arno! Y newyddion da yw y gallwch chi fynd â'ch pŵer yn ôl unrhyw amser rydych chi ei eisiau.

Pan gaiff ei wrthdroi, mae Marchog y Cwpanau hefyd yn awgrymu bod angen ichi edrych yn agosach ar ddeinameg eich perthynas. A yw'n seiliedig ar 'gemeg' yn unig? Mae atyniad corfforol yn ddechrau da. Fodd bynnag, cofiwch fod perthnasoedd parhaol, cariadus yn diwallu sbectrwm eang o anghenion. Fel arfer, mae'r cariadon gorau hefyd yn ffrindiau ffyddlon ac yn bartneriaid dibynadwy.

Gohebiaeth Metaffisegol Cerdyn Tarot Marchog y Cwpanau:

Elfen : Dŵr
Arwyddion Sidydd : Haf ( Canser , Leo , Virgo )
Grisialau Iachau : Emrallt

Cerdyn Marchog Cwpanau a Rhifedd Tarot

Oherwydd eu safle ar Goeden y Bywyd, mae marchogion yn gysylltiedig â Rhif 6. Yn Kabbalistically, mae'r rhif hwn yn cyfateb i bwer egniol y haul .

Yn draddodiadol Rhifyddiaeth, 6 yn cael ei briodoli i'r dyhead cryf a grëwyd gan Venus . Pan fydd yr egni cyfun hyn yn gweithredu ar ddŵr, mae ysgogiadau isymwybod yn cael eu hamlygu fel breuddwydion neu weledigaethau.

Dysgu mwy am gelf divinatory cysegredig Rhifyddiaeth . Defnyddiwch ein Cyfrifiannell Rhifyddiaeth i ddarganfod beth yw eich Llwybr Bywyd , Enaid , Personoliaeth , Cydnawsedd a Rhifau Gyrfa yw a sut y gallant helpu i wella pob rhan o'ch bywyd!