Ystyr Cerdyn Tarot Hierophant

Mae

Ystyr Cerdyn Tarot Hierophant

Tabl Cynnwys Cerdyn Tarot HierophantYstyr Cerdyn Symbolig Allweddol y Cerdyn Hierophant

Mae'r cerdyn tarot Hierophant yn cynrychioli athrawiaeth grefyddol fel llwybr at gynnydd ysbrydol.Mae tarot Hierophant yn awgrymu bod ymroi eich hun i ddysgeidiaeth grefyddol, derbyn ei neges gadarnhaol, ac arsylwi ar ei thraddodiadau yn ffyddlon yn arwain at ddealltwriaeth o'i ddirgelion mwy.Yn y cerdyn tarot Hierophant, mae'r llwyd mae pileri yn cynrychioli egwyddorion athrawiaeth grefyddol mewn cydbwysedd a chytgord perffaith. Dyna pam mae rhai llwybrau crefyddol neu ysbrydol o ddifrif ynglŷn â'u dilynwyr yn cofio gweddïau penodol neu'n ymarfer gweithgareddau defosiynol yn ystod rhai adegau o'r dydd.

Y ddalfa yw nad hyblygrwydd yw siwt gref yr Hierophant. Mae'r orsedd lwyd a'r cefndir yn dangos yn glir nad yw'r llwybr hwn yn caniatáu llawer o ryddid. Mae'n hollol 'wrth y llyfr.'

Dyma pam.Mae cerdyn tarot Hierophant ychydig yn debyg i nofel Dan Brown Cod Da Vinci .

Mae’r Hierophant yn tynnu sylw at draddodiad crefyddol symbolau , ysgrythurau, a defodau yw ffurf allanol traddodiad mewnol, neu esoterig. Mae'r allweddi croes o flaen traed yr Hierophant yn dynodi bod ffurf allanol, neu exoterig athrawiaeth ysbrydol yn cadw ei ddirgelion cudd, neu esoterig.

Bydd arsylwi ar y defodau a'r gweddïau dirifedi yn datgelu'r dirgelion y maent yn eu cuddio. Bydd eich ymdrechion ffyddlon yn talu ar ei ganfed yn y diwedd. Dyna pam mae gwisg y mynachod sy'n penlinio cyn yr Hierophant wedi'u brodio rhosod a lilïau, symbolau o gariad corfforol ac ysbrydol.Ond nid yw'r Hierophant yn cadw ei ddefosiwn yn llwyr yn y tywyllwch.

The Hierophant’s melyn mae'r goron a'r staff sydd wedi'u tipio â'r groes driphlyg yn gliwiau pwysig. Maent yn egluro bod yr egwyddorion crefyddol a fynegir yn y cerdyn tarot Hierophant yn estyn i'r deunydd yn ogystal â'r byd ysbrydol.

cyfeillgarwch menyw a menyw gyda nhw

Yn well fyth, gall y meddwl dynol eu deall!The Hierophant’s net a Gwyn mae gwisgoedd yn dangos, er bod yr egwyddorion hyn yn anhyblyg, eu bod mewn gwirionedd yn cadarnhau bywyd ac yn cael eu hysbrydoli gan gariad.

Mae'r mynachod / offeiriaid yn cael eu dangos yn y tarot Hierophant gyda thonfedd (eillio smotyn arno neu'r pen cyfan fel ystum symbolaidd yn gwadu gwagedd ac ego daearol). Mae un yn gwisgo gwisg wedi'i haddurno â Lilïau gwyn (meddwl), a'r llall fantell wedi'i haddurno â choch Rhosynnau (awydd). Gyda'i law rydd, mae'r Hierophant yn rhoi arwydd gwaharddiad, neu fendith.

Ystyr Cerdyn Tarot Hierophant Upright

Mae astudio ac ymroddiad i'ch llwybr ysbrydol wedi rhoi mewnwelediad ichi i'w ddirgelion mewnol. Rydych chi wedi cofio'r gweddïau gofynnol yn ddiwyd ac wedi arsylwi traddodiadau eich ffydd, ac rydych chi wedi gwneud hynny'n ddilys ond nid yn ddall. Felly, Tarot Hierophant yw'r cerdyn o draddodiad cynnal wrth barhau i fod yn barod i fwrw 'y system' pan ac os yw'r amser yn iawn.

Pan ddaw’r cerdyn tarot Hierophant yn unionsyth atoch mewn darlleniad, gallai fod yn rhoi gwybod ichi mai nawr yw’r amser i gadw at yr hyn a ddisgwylir ac a dderbynnir fel gweithdrefn ‘normal’.

dynes virgo ac yn codi dyn yn y gwely

Gan roi sylw i gliwiau pwysig a gofyn y cwestiynau cywir, rydych chi wedi dod i'r casgliadau cywir. Nawr eich bod chi'n deall pwysigrwydd manylion sy'n ymddangos yn ddibwys neu'n anghyson, mae'r cyfan yn dod at ei gilydd.

Gan fod y mewnwelediad hwn yn cyfoethogi'ch profiad crefyddol, mae hefyd yn cysoni dysgeidiaeth eich ffydd â'ch persbectif moesol a moesegol. Hynny yw, gwyddoch nad oes rhaid i lythyren ac ysbryd y gyfraith wrthdaro â'i gilydd.

Llawer llai dramatig na Y Chariot , Y Cariadon , a Yr Ymerawdwr , mae llwybr yr Hierophant yn aml yn gofyn am benderfyniad ystyfnig, a dyma pam mae'r cerdyn hwn yn cyfateb yn astrolegol Taurus .

Mae'r mewnwelediadau a gawsoch bellach yn eich rhoi mewn sefyllfa o awdurdod, oherwydd eich bod bellach yn gallu egluro syniadau ysbrydol cymhleth mewn termau syml. Mae eraill yn chwilio amdanoch chi i astudio oddi tanoch chi neu i ofyn am gyngor mewn materion ysbrydol neu foesegol. Mae eich cyngor yn tueddu i ffafrio gwneud y peth, hyd yn oed os gallai roi'r person sy'n gofyn i chi dan anfantais. Nid yw hyn bob amser yn eistedd yn dda gydag eraill, ac weithiau mae'n teimlo fel eich bod chi'n gweiddi yn erbyn y gwynt.

Mae eraill yn aml yn eich edmygu o bell, ond maen nhw'n ofni dod yn agos atoch chi. Efallai nad ydyn nhw'n teimlo'n deilwng, neu efallai eu bod nhw'n ofni y byddwch chi'n eu barnu'n rhy llym. Er na ddylai unrhyw un ddisgwyl ichi roi'r gorau i'ch egwyddorion, bydd bod yn fwy amyneddgar ag eraill yn gwneud eich swydd ddim mor unig.

Os yw'r cerdyn Hierophant yn cynrychioli rhywun arall, mae'n pwyntio at berson dysgedig a doeth y gallech chi ddysgu llawer ohono. Er nad yw'r Hierophant yn drahaus nac yn feirniadol, bydd angen i chi fynd ato gyda chwrteisi a pharch.

Ystyron Cerdyn Tarot Gwrthdroi Hierophant

Mae'r cerdyn tarot Hierophant yn cynrychioli awdurdod ysbrydol neu foesol a gafwyd o ddealltwriaeth drylwyr o draddodiad. Pan fydd y cerdyn hwn yn cael ei wrthdroi, mae'n aml yn atgoffa poenus nad yw'r awdurdod hwn yn gorfforol. Er y gallwch ddysgu i eraill y gwahaniaeth rhwng da a drwg, ni allwch eu hatal rhag gwneud dewisiadau gwael.

Er enghraifft, efallai eich bod wedi egluro i ffrind sut mae ei weithredoedd yn brifo ei anwyliaid ac yn ystod y sgwrs roedd yn ymddangos iddo weld y golau o'r diwedd. Drannoeth byddwch yn darganfod, ar ôl dysgu dim, dychwelodd ar unwaith at ei ymddygiadau negyddol.

a yw sagittarius a scorpios yn dod ymlaen

Wedi'i wrthdroi, gall y cerdyn Hierophant hefyd ddangos anhyblygrwydd ac anoddefgarwch tuag at eraill. Gall hyn ddeillio o ddealltwriaeth rhy anhyblyg neu hyd yn oed ffug o'ch egwyddorion eich hun. Er enghraifft, efallai y byddwch chi'n twyllo plentyn am siarad yn amharchus â'i fam mewn man cyhoeddus, heb wybod bod y ddau ddim ond yn twyllo o gwmpas. Neu efallai y byddwch chi'n scowl pan welwch ŵr yn cerdded o flaen ei wraig ar y groesffordd. Gall hyn ymddangos yn anghwrtais i chi, ond mewn llawer o ddiwylliannau Brodorol America, er enghraifft, byddai'n anghwrtais i'r gŵr gerdded y tu ôl i'w wraig.

Cofiwch, er bod eich egwyddorion yn gyffredinol, fe'u mynegir yn aml mewn amryw o ffyrdd.

Os yw'r tarot Hierophant wedi'i wrthdroi yn cynrychioli person arall, mae person o'r fath yn tueddu i fod yn anhyblyg yn ei feddwl. Mae ei feddwl caeedig yn aml yn deillio o ddehongliad rhy gul o'i gredoau a'i werthoedd, sy'n dangos yn gyffredinol nad yw mewn cysylltiad â nhw mewn gwirionedd. Er nad oes unrhyw beth o'i le, er enghraifft, â dewis diet llysieuol am resymau moesegol, mae'n amheus labelu bwytawyr cig fel llofruddion a barbariaid.

Os yw'r person hwn yn cyflwyno'i hun fel athro ysbrydol, mae angen ichi fynd ato gydag amheuaeth iach. Efallai na fydd ei wybodaeth mor fanwl ag y byddai ef yn eich barn chi.

Gohebiaeth Metaffisegol Cerdyn Tarot Hierophant:

Arwydd Sidydd: Taurus
Llythyr Kabbalistic: Vav
Llwybr ar Goeden Bywyd: Hokhmah (Doethineb) i Chesed (Trugaredd)
Grisialau Iachau: Blue Topaz, Celestite

Y Cerdyn Hierophant a Rhifedd Tarot

Yr Hierophant yw'r pumed Arcanum Mawr. Yn Rhifyddiaeth y Rhif 5 yn gysylltiedig â Mercury, ac mae'n tynnu sylw at ddealltwriaeth ddeallusol ddwfn o ystod eang o bynciau.

Yn y cerdyn tarot Hierophant, mae'n ddiddorol nodi bod y pentagram, y seren bum pwynt wedi'i dynnu mewn un strôc, yn cyfuno'r pedair elfen - Daear , Dŵr , Tân , a Aer - gydag a pumed elfen , Ysbryd (aka Aether neu Ether) .

Dysgu mwy am gelf divinatory cysegredig Rhifyddiaeth . Defnyddiwch ein Cyfrifiannell Rhifyddiaeth i ddarganfod beth yw eich Llwybr Bywyd , Enaid , Personoliaeth , Cydnawsedd a Rhifau Gyrfa yw a sut y gallant helpu i wella pob rhan o'ch bywyd!