Ystyr Acacia a Symbolaeth

Symboliaeth Ystyr Acacia Blodau Ystyr 1280x960

Ystyr Acacia a SymbolaethMae'r Acacia hynafol yn cynrychioli adnewyddiad, cadernid a phurdeb ledled y byd. Yn Seiri Rhyddion mae'n arwyddlun anfarwoldeb yr enaid dynol oherwydd natur werdd fyth y llwyn hwn. Mae'n ymddangos mewn amryw ddefodau gan gynnwys gwasanaethau angladdol fel atgoffa na ellir dinistrio'r enaid, fel egni, ond ei fod yn parhau y tu hwnt i Ddaear y Ddaear.

Roedd yn arfer cyffredin yn y traddodiad Hebraeg i blannu acacia ym mhen bedd rhywun, yn enwedig bedd anwylyd. Yma gwelwn Ysbryd Acacia nid yn unig yn ein hatgoffa o'n natur dragwyddol ond hefyd yn symbol o goffadwriaeth. Fel llwyn anllygredig, defnyddiodd yr henuriaid Acacia yn lle unrhyw blanhigyn arall nad oedd ar gael ganddo. Rhan o'r rheswm y cafodd yr Acacia gymaint o barch oedd diolch i'w allu naturiol i ymladd ymosodiadau gan bryfed.Ysgrifennwyd y cyfarwyddiadau ar gyfer yr Arch ar bren acacia. Mae rhai haneswyr yn credu bod Acacia yn Goeden y Bywyd a Llosg Bush o lên beiblaidd. Yn y Dwyrain Pell, mae gwahanol rannau o'r llwyn yn mynd i arogldarth cysegredig ar gyfer defodau penodol. Yn Tibet, mae arogldarth o acacia yn llosgi unrhyw ysbrydion ac ysbrydion di-ystyr. Gyda hyn oll mewn golwg, gallai darn o bren Acacia weithio'n dda fel amulet amddiffynnol.O'r diwedd ar Fawrth 8 mewn amryw o wledydd Ewropeaidd gan gynnwys yr Eidal, mae dynion yn cyflwyno blodau Acacia i fenyw fel arwydd o gariad ac anwyldeb. Mewn meysydd eraill mae Diwrnod Rhyngwladol y Fenywod yn coffáu rhyddhad menywod a'r frwydr barhaus y mae rhai menywod yn ei chael oherwydd rheolau diwylliannol. Gellir cymhwyso'r ddau ystyr hyn i Acacia - addoliad a rhyddid.

Ystyr Symbolaidd Acacia:
Dygnwch; Cyfanrwydd; Adnewyddu; Amddiffyn rhag Gwirodydd; Anfarwoldeb; Ymreolaeth; Adulation; Defosiwn; Diogelwch; Diwydrwydd

Cysylltiadau Crystal ar gyfer Acacia:
Ambr; Citrine; Calsit Mêl; Fflworit Melyn

Tabl Cynnwys Ystyr AcaciaYstyron Lliw Acacia

Mae'r Ysbryd Coed hwn yn blodeuo gyda betalau melyn bach. Er y gall rhai rhywogaethau ddwyn blodau coch neu borffor, melyn yw'r mwyaf cyffredin o bell ffordd. Mae melyn sy'n siarad yn seicolegol yn ysgogi'r meddwl ac yn gwella ein rhagolygon. Mae Acacia yn mynegi egni melyn trwy ddisgleirio llawenydd a goleuo ysbrydol. Pan fydd angen syniadau newydd arnoch neu fwy o hyder ar gyfer prosiect, mae sbrigyn blodeuog o Acacia gerllaw.

Breuddwydion AcaciaMae Acacia yn blanhigyn divinatory. Mewn breuddwyd mae'n cynrychioli twf ym maes prognostication a dehongli amrywiol arwyddion divinatory. Mae yna ystyron posib eraill i Acacia yn eich breuddwyd. Defnyddiwch ein geiriadur breuddwydion i adolygu elfennau eraill eich breuddwyd i gael mewnwelediadau pellach.

Acacia Yn Iaith Flodau Fictoraidd

Mewn Groeg a Sbaeneg fel ei gilydd, mae'r enw acacia yn golygu anrhydeddus neu syml. Yn iaith Fictoraidd blodau mae Acacia yn cynrychioli ffrindiau da, soffistigedigrwydd cariad cyfrinachol.Aromatherapi a Meddygaeth Amgen

Mae gwm Acacia yn cefnogi llwybr wrinol iach ac yn gweithio fel tonydd ar gyfer problemau anadlu. Mae'r tannin yn gwneud triniaeth leddfol ar gyfer llosgiadau.

Mae'r Goeden hon yn faethlon iawn ac fe'i defnyddiwyd gan oroeswyr fel ychwanegiad dietegol, a wasanaethir yn nodweddiadol fel cawl.

Mae pobl frodorol yn defnyddio rhisgl a dyfyniad dail ar gyfer ddannoedd, annwyd a llosgiadau iachâd.

Ystyron Ysbrydol Acacia a Gohebiaeth Metaffisegol

Mae pren Acacia yn gwneud offer defodol rhagorol, yn enwedig ffon awyr. Mae'r drain o'r llwyn hwn yn dirgrynu ag egni amddiffynnol cryf a gellid eu defnyddio i nodi cylch cysegredig neu'r pedwar cyfeiriad. Ers i'r henuriaid ddefnyddio Acacia i adeiladu temlau, mae coeden neu gro acacia yn gwneud lleoliad perffaith ar gyfer gwaith hudol. Defnyddiwch unrhyw ran o Ysbryd coeden Acacia ar gyfer cariad, ffyniant, glanhau ac fel ward yn erbyn bwriad drwg.

cydnawsedd menyw sgorpio a dyn gemini

Cymysgodd yr Eifftiaid fêl â sudd Acacia a'i weinyddu fel diod gariad. Llosgwch resin acacia i wella'ch mewnwelediad ar gyfer dewiniaeth, fel ffordd o alw gweledigaethau ac ar gyfer sianelu gwirodydd.

Mae'r acacia yn datrys pob dirgelwch,
Yn dweud fy ffortiwn wrth i mi daro.
Gofynnaf i'r goeden ddweud wrthyf
Pwy O bwy, ydw i i briodi?

- Hayyim Nahman Bialik

Rhifyddeg Acacia

Mae Acacia yn atseinio gyda'r rhif 9 ynghyd ag elfen Air a phren mesur planedol y blaned Mawrth. 9 yw nifer y Dduwies, a fyddai'n awgrymu bod gan Acacia overtones benywaidd. Mewn rhifyddiaeth 9 mae'n cynrychioli meddwl byd-eang a thosturi. Mae hefyd yn rhoi gwerth symbolaidd rhwydweithio a chysylltedd i Acacia. Defnyddiwch ffon o acacia wrth dynnu egni'r gofod cysegredig yn gytûn.

Hanes Acacia

Daw Acacia o Awstralia lle mae'n ffynnu mewn parthau trofannol a thymherus. Mae gan y llwyn gymaint o ddefnyddiau ymarferol fel ei fod yn aml-dasg o goed. O egin bwytadwy a thanin i bersawr a phaent wedi'i wneud o'r blodau, yn llythrennol nid oes unrhyw ran o'r Acacia na ellir ei roi i weithio. Edrychwch i Acacia pan fydd gennych lawer ar eich plât, a gadewch i'r Ysbryd eich tywys tuag at gwblhau'n llwyddiannus.

Ffaith Ddiddorol: Gellir defnyddio acacia fel ychwanegyn bwyd. Mae'r ffibr dietegol yn gwneud i berson deimlo'n llawn, felly gallai fod o gymorth ar gyfer colli pwysau

Mae Llyfr y Meirw yn sôn am yr Acaia fel coeden y duwiau. Dywedir bod pob duw yn dechrau eu bodolaeth yng nghoeden Acacia yn Heliopolis, gan gynnwys Horus. Mae gan y goeden gysylltiad hefyd â Ra fel pŵer amddiffynnol (a'r llygad sy'n gweld popeth).

Mewn deuoliaeth, mae Llyfr y Meirw hefyd yn trafod ysbrydion yn dechrau arwain at y goeden acacia i gychwyn ar eu taith yn y bywyd nesaf.

Roedd yr Eifftiaid yn defnyddio Acacia yn rheolaidd ar gyfer eilunod ac ar gyfer gwneud halltau hudol.

Roedd chwedlau diweddarach yn cysylltu'r goeden nid yn unig â genedigaeth ond hefyd â marwolaeth a'r ôl-fywyd. Yn ôl ‘Llyfr y Meirw’ mae rhai plant yn arwain yr ymadawedig i’r goeden Acacia. Mae testunau'r arch hefyd yn cyfeirio at y goeden Acacia; maent yn nodi bod rhannau o goeden Sacred Acacia o Saosis wedi eu ‘gwasgu a’u cleisio’ gan yr ymadawedig. Yna dywedwyd bod y rhannau hyn yn cael effaith iachâd hudol.

Mae un chwedl yn dweud wrthym fod Typhone wedi twyllo Osiris i mewn i gist bren fawr a'i thynnu yn y Nîl. Daeth y blwch o hyd i'w ffordd i'r lan wrth fwyd coeden Acacia. Tyfodd a thyfodd yr Acacia nes iddo orchuddio'r frest bren. Torrodd y Brenin yn y tir lle tyfodd yr Acacia i lawr i wneud cefnffordd, gan adael colofn yn unig. O glywed hyn, daeth Isis (Gwraig Osiris) yn forwyn nyrs i blant y Brenin yn gofyn am y golofn fel taliad. Y tu mewn i golofn Acacia roedd corff Osiris wedi'i gadw'n berffaith.

Daw chwedl Acacia arall o Affrica. Mae'n sôn am amser pan anghofiodd anifeiliaid garedigrwydd. Eisteddodd cwningen i lawr wrth foncyff coeden acacia a diolchodd iddi am ei chysgod, gan ofyn a allai orffwys yma am ychydig. Croesawodd yr Acacia ef a chysgodd y gwningen am gyfnod. Pan oedd yn gweithio dywedodd yr Acacia wrth y gwningen gymaint yr oedd yn gwerthfawrogi ei garedigrwydd ar ôl cyhyd o gael ei anwybyddu. Fel gwobr, agorodd yr Acacia ei gefnffordd gan ddangos gardd hudolus i'r gwningen wedi'i llenwi â rhyfeddodau. Dywedodd y goeden wrth y gwningen i gymryd rhywbeth o'i galon. Dewisodd Rabbit fand euraidd yr oedd yn ei wisgo ar ei glust.

Dechreuodd Cwningen adref. Gwelodd Hyena drysor Rabbit a gafael ynddo. Mynnodd Hyena wybod ble cafodd y band neu byddai'n lladd Cwningen. Roedd cymaint o ofn ar gwningen nes iddo roi cyfrinach y goeden Acacia i Hyena.

Rhedodd Hyena at y goeden gydag anifeiliaid eraill yn dilyn. Gorchmynnodd i Acacia agor ei gefnffordd. Mae'n rhwymedig. Mae'r anifeiliaid i gyd wedi pentyrru i'r ardd hudol yn casglu pentyrrau o berlau. Cawsant eu bwyta cymaint gan drachwant fel na welsant y golau'n pylu a'r gefnffordd yn cau. Pan sylwodd Monkey, rhybuddiodd yr holl anifeiliaid eraill a oedd yn rhedeg allan o'r goeden yn unig i ddarganfod bod eu gemau yn hydoddi i lwch.

Ers hynny, nid yw Acacia wedi addo i ddatgelu ei chalon eto nes bydd daioni yn dychwelyd i'r byd.